Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset ovat haettavissa (Satakunta)

  Lähikuva apiloista niityllä.

Sitoumuksen haku tapahtuu palauttamalla lo­mak­e 215 ELY-kes­kuk­seen vii­meis­tään 15.6.2020.

Huomioi, että luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non val­von­ta­jär­jes­tel­mään tulee ilmoittautua vii­meis­tään 30.4.2020. Val­von­ta­jär­jes­tel­mään il­moit­tau­du­taan pa­laut­ta­mal­la Luo­mu­val­von­ta­lo­ma­ke 1, täy­den­nys­lo­ma­ke 1a (kas­vin­tuo­tan­to) sekä tar­vit­ta­es­sa täy­den­nys­lo­ma­ke 1d (koti­e­läin­tuo­tan­to). Si­tou­muk­sen vaa­ti­mus luo­mu­kurs­sin tai -kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­ses­ta tu­lee täyt­tyä vii­meis­tään 30.4.2020. Jos luo­mu­kurs­si on pe­rut­tu ke­vään poik­keuk­sel­li­sen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si, tie­dus­te­le kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­tä, jär­jes­te­tään­kö kurs­sia ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Joll­ei kou­lu­tus­ta ole tar­jol­la, il­moi­ta ELY-kes­kuk­seen yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä. Il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la voit siir­tää luo­mu­kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta myö­hem­pään ajan­koh­taan. Si­tou­muk­ses­ta ei kui­ten­kaan mak­se­ta kor­vaus­ta en­nen kuin olet suo­rit­ta­nut kou­lu­tuk­sen.

Voit ha­kea myös lisä­a­lo­jen liit­tä­mis­tä voi­mas­sa ole­vaan tai yhdellä vuodella jatkettavaan sitoumukseen. Haku tapahtuu pa­laut­ta­mal­la lo­make 215 ELY-kes­kuk­seen vii­meis­tään 15.6.2020.

Jos ha­lu­at li­sä­tä uu­den eläin­la­jin luomusi­tou­muk­seesi vuo­desta 2020 alkaen, il­moit­tau­du ko. eläin­la­jin osal­ta luo­mu­val­von­taan vii­meis­tään 30.4.2020. Muista tällöin hakea muutosta luomun sitoumustyyppiin kasvintuotantotilasta kotieläintilaksi lomakkeella 215 15.6.2020 mennessä.

Asiakirjat pyydetään toimittamaan Satakunnan ELY-keskukseen:

  • postitse, osoite Satakunnan ELY-keskus, PL 266, 28101 Pori, tai
  • sähköpostilla osoitteeseen [email protected].