Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Lisämäärärahoilla päällystetään tänä vuonna myös kevyen liikenteen väyliä (Kaakkois-Suomi)

Koneet työssä eli tietä  päällystetään.

Kaakkois-Suomen alueella on teitä 4156 kilometriä. Valtateitä on noin 557 km, kantateitä 87 km, seututeitä 665 km sekä yhdysteitä 2827 km. Päällystettyjä teitä Kaakkois-Suomessa on 2846 km ja sorateitä noin 1403 km.

Suuri osa elinkeinoelämän kuljetuksista liikkuu vilkkaasti liikennöidyllä päätiestöllä. Päällystetyn tieverkon merkitys on suuri erityisesti vientikuljetuksille. Myös muulla tieverkolla on merkityksensä sekä kuljetuksille että henkilöliikenteessä: maa- ja metsätalouden kuljetukset liikkuvat päivittäin vähäliikenteisemmällä yhdystieverkolla ja iso osa työmatka- ja asiointiliikenteestä käyttää keskivilkkaita ja vähäliikenteisiä seutu- ja yhdysteitä.

Alemman tieverkon kunto heikkenee – päällysteiden uusimiseen saatiin kuitenkin rahaa

Tienpidon linjausten mukaan vilkkaimpien teiden kunto pidetään nykytasolla, mutta alemmalla tieverkolla kunnon sallitaan jonkin verran heikkenevän. Korjausvelkarahoituksen avulla kunnostettiin vuosien 2016–2018 aikana noin 196 km seutu- ja yhdysteiden päällysteitä. Lisäksi korjausvelkarahalla parannettiin ja päällystettiin sorateitä yhteensä noin 20 kilometriä. 

Korjausvelkaohjelman rahoitus loppui vuoteen 2018. Samalla päällysteisiin käytettävä rahoitus lähes puolittui. Tälle vuodelle päällysteisiin myönnetty rahoitus on kuitenkin jälleen noussut selvästi. Osaksi tähän vaikuttaa valtion lisätalousarvioissa tienpitoon myönnetyt lisämäärärahat. Päällystettyjen teiden ja tiemerkintöjen ylläpidon vuosittainen perusrahoitus vuonna 2020 on 10,4 M€, ja jo nyt myönnetyt lisämäärärahat mukaan lukien noin 12 M€, kun se viime vuonna oli vain 6 M€.

Päällysteitä uusitaan vuonna 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimesta reilut 200 km, kun se viime vuonna oli vain noin 100 km. Viimeisten vuosien aikana on keskimääräisesti päällystetty 192 km vuodessa pois lukien viime vuoden notkahdus.

Valta- ja kantateitä päällystetään tänä vuonna yhteensä noin 76 km ja seutu- sekä yhdysteitä 132 km. Pisimmät päällystyskohteet ovat valtatie 15 Kotkan kuntarajalta Tykkimäkeen, maantiellä 387 Vaalimaan ja Lappeenrannan välillä, maantiellä 377 Tuohikotin ja Savitaipaleen välillä sekä maantiellä 371 Haminan ja Keltakankaan välillä.

Alemmalla tieverkolla liikennöitävyydestä huolehditaan lisäksi paikkaamalla erityyppisiä vaurioita. Tälle vuodelle tullut lisärahoitus on erittäin tervetullutta. Pystymme pitkästä aikaa päällystämään myös kevyen liikenteen väyliä yhteensä noin 18 km, jolla on kävelyä ja pyöräilyä edistävä vaikutus. Mikäli viime vuoden kaltainen rahoituksen taso olisi jatkunut, päällystetyn tieverkon kunto olisi romahtanut ja korjausvelan määrä olisi kääntynyt jyrkkään kasvuun. Olisimme todennäköisesti joutuneet muuttamaan päällystettyjä teitä takaisin sorateiksi, kuten muualla päin Suomea on jossain määrin jouduttu tekemään.

Päällystys-, parantamis- ja sillankorjauskohteet 2020 (pdf)