Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Lägesmeddelande om landsbygdsfinansieringen vid NTM-centralen i Nyland (Nyland)

NTM-centralen har fått många förfrågningar om möjligheterna att ansöka om stöd i slutet av året och om situationen för nästa års landsbygdsfinansiering. Man har inte kunnat avgöra ärenden på grund av coronaepidemin, fördröjningen av EU-finansieringsbeslutet med mera, men nu börjar saker och ting så småningom framskrida.

Ansökningarna fortsätter i alla stödformer utan avbrott vid årsskiftet

Mellan programperioderna införs en övergångsperiod för att trygga fortsatt finansiering utan ansökningsförbud, som ofta har funnits mellan programperioderna. Detta gäller projekt- och företagsstöd för landsbygden samt investeringsstöd för gårdar och startbidrag för unga jordbrukare.

I Nyland finns det endast knappt om medel kvar för programperioden 2014–2020, men ändå så mycket att man fortfarande uppmuntras lämna in ansökningar. Finansieringen för programperioden 2014 –2020 ska bindas till stödbesluten vid NTM-centralen under detta år, vilket innebär att handläggningstiden är stram – ansökningshandlingarna måste alltså vara väl sammanställda, så det lönar sig att ansöka om stöd nu. Om nödvändiga tillstånd saknas kan det vara bättre att ansöka om stöd först när alla handlingar är samlade – till exempel nästa år, då NTM-centralen delar ut nya pengar under övergångsperioden. Nästa år 2021 och sannolikt även 2022 går alltså enligt nuvarande stödformer och villkor, endast urvalsperioderna kan variera och behandlings- och genomförandetiderna kan bli stramare. Information om dessa ges allteftersom saker och ting bekräftas.

Landsbygdsprogrammets företagsfinansiering

Företagsfinansiering från landsbygdsprogrammet kan ansökas som normalt. Nya finansieringsbeslut görs och utbetalningar handläggs hela tiden. Företagsstödet är avsett för investeringar i landsbygdsföretag, grundande av företag och utvecklingsprojekt för företagsgrupper.

Nästa urvalsperiod för företagsstöd vid NTM-centralen i Nyland avslutas den 31 oktober 2020. Stödbesluten för ansökningarna för denna urvalsperiod fattas senast den 31 december 2020, vilket innebär att det knappt finns tid för komplettering av ansökningarna. Nästa urvalsperiod avslutas den 15 februari 2021. Ansökningar som lämnas in till NTM-centralen efter den 31 oktober 2020 kan få sitt stödbeslut först i april, eller så snart det finns pengar att dela ut vid NTM-centralen igen. Under övergångsperioden 2021–2022 behandlas företagsgruppsprojekt (även projekt som genomförs enbart i Nyland) i ansökningsperioderna för projektstöd. Det lönar sig att fråga sin egen Leader-grupp om hanteringen av Leader-gruppernas företagsstöd.

Gårdsinvesteringar och startbidrag till unga jordbrukare

Även finansiering till gårdar fortsätter normalt och ansökningsperioderna förblir oförändrade även nästa år. Preciseringar kommer eventuellt till stödobjekten. Livsmedelsverket beslutar om ansökningarna och villkoren för gårdarnas strukturstöd. I behandlingen strävar man efter att övergå helt till elektronisk ärendehantering – ansökan görs alltså i Hyrrä.

Kontaktuppgigifter:

Landsbygdsprogrammets finansiering för utvecklingsprojekt

Man kan också ansöka om projektstöd som normalt. Utvecklingsprojekt kan vara allmännyttiga utvecklings- eller investeringsprojekt (t.ex. bredband), utbildnings- eller informationsförmedlingsprojekt, utvecklingsprojekt för näringar eller företagsgruppsprojekt. Det lönar sig att fråga sin egen Leader-grupp om behandlingen av Leader-gruppernas projektstöd.

Följande ansökan om projektstöd från NTM-centralen i Nyland upphör den 22 januari 2021. Återstående pengar för 2014–2020 kan användas för detta, om de ännu inte har använts någonstans - annars väntar de ansökningar som valts ut för finansieringen på ”nya” pengar i april. Finansieringen som delas ut är inte känd på förhand och inga andra urvalsperioder för nästa år har ännu fastställts. Ansökan fortsätter dock utan avbrott och vi uppmuntrar aktörerna att nu ansöka om finansiering även för utvecklingsprojekt. I synnerhet åtgärder som främjar återhämtningen efter coronaviruset är önskvärda, men alla mål och åtgärder i det nuvarande programmet gäller under den kommande övergångsperioden.

Kontaktuppgifter:

Handläggning av utbetalningsansökningar

NTM-centralen i Nyland behandlar ansökningar om utbetalning i den ordning de inkommit. Det lönar sig att göra utbetalningsansökan via HYRRÄ-systemet. Om ansökan innehåller alla nödvändiga bilagor går handläggningen snabbare. Anvisningar och blanketter för ansökan om utbetalning finns via länken nedan.

Ärenden som gäller utbetalning ska i första hand riktas till adressen [email protected]

Problem med genomförandet av en investering? - Kontakta NTM-centralen

Företag som fått finansieringsstöd ska kontakta NTM-centralen om det verkar som om investeringen upphör, investeringen inte framskrider som planerat eller om tidtabellen för genomförandet av investeringen ändras.

NTM-centralen kan också bevilja en investering eller ett projekt förlängning enligt gällande bestämmelse på grund av det rådande undantagsläget. Sökanden ska lämna in en vederbörlig ansökan om förlängd tid innan den gällande tiden för genomförande har löpt ut.

Temporärt stöd till företag och primärproduktion på landsbygden (coronastöd)

Gårdarna har kunnat ansöka om krisstöd för en kassakris som beror på coronaepidemin sedan sommaren och enligt nuvarande uppgifter kan man ansöka om stöd ända fram till den 31 december 2020. Företagsverksamhet som stöds är utöver primärproduktionen all annan företagsverksamhet som bedrivs från gården – villkoret är att verksamheten bedrivs under samma FO-nummer som jordbruket. Ett villkor för stödet är också att de ekonomiska problemen måste bero på corona, att företagsverksamheten ska vara lönsam och att företaget sammanlagt ska ha en löpande kostnad på minst 6 250 euro som inte kan dras tillbaka utan som ska betalas oberoende av problemen.

Företagarens kalkylerade löner eller utestående inkomster räcker inte som grund för stödet.

Kontaktuppgifter:

Prenumererar du redan på nyhetsbrevet från Nylands landsbygdsprogram? Om inte, går det smidigt via den här länken!