Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Kalankasvatuksen tuotanto on vakiintunut - laajentamista vaikeuttaa vesien heikentynyt tila Varsinais-Suomi, Satakunta)

Toiminnassa olevien kalankasvatuslaitosten määrä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on pienentynyt 12,5 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alueella oli vuonna 2019 yhteensä 71 toimivaa laitosta, joista 52 Saaristomerellä ja 17 Selkämerellä.

Suomessa kalankasvatuksen tuotanto on vakiintunut noin 14,5 miljoonaan kiloon. Tästä Varsinais-Suomen ja Satakunnan osuus oli 4,8 miljoonaa kiloa vuonna 2019. Kalankasvatusala on yhä vahvemmin keskittymässä harvempien toimijoiden haltuun.

Kalantuotannon lisäkasvu (loppupainon ja alkupainon erotus) on noussut 25 %:lla vuodesta 2010. Käytetty rehumäärä suhteessa kasvatettuun määrää eli ns. rehukerroin on jopa hieman pienentynyt vuosikymmenen aikana. Kuivarehua käytettiin yhteensä 5,2 miljoonaa kiloa. Rehukerroin oli 1,08.

Kalankasvatuksen vesistökuormitus on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Kalankasvatuksen ominaiskuormitus eli kuormitus per tuotettu kalatonni on rehujen ja ruokintatekniikan kehityksen sekä kalojen rodunjalostuksen myötä laskenut sekä fosforin että typen osalta.

Vesiin päätyvä fosforikuorma on vakiintunut tasolle 18 tonnia vuodessa. Typpikuorma on ollut hieman nousussa vuosikymmenen aika, ollen 180 tonnia vuonna 2019. Ominaiskuormitus oli 3,7 kg fosforia ja 37,7 kg typpeä tuotettua kalatonnia kohti.

Kalankasvatuksen näkymiä 

Kalankasvatuksen kotimaan tuotanto ei riitä tyydyttämään lisääntynyttä kalan kysyntää. Kalankasvattajat haluavat lisätä tuotantoa ja Lounais-Suomen rannikkovesialueille onkin suunnitteilla uusia laitoksia.

Tuotannon lisäämistä vaikeuttaa se, että pääosa rannikkovesistämme on ekologiselta tilaltaan hyvää huonommassa tilassa eli kuormitusta tulisi vähentää. Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Maalle sijoitettavista kiertovesikasvatuslaitoksista ja avomerikasvatuksesta haetaan ratkaisua tilanteeseen. Kalankasvatukseen liittyvän teknologian kehittämiselle olisi nyt paljon tilausta.

Edellä mainittuja tekijöitä tarkastellaan myös vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmassa, jonka päivittäminen on käynnistymässä maa- ja metsätalousministeriössä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hanketyönä päivittänyt kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeen. Se on lausuntokierroksen jälkeen ympäristöministeriön vahvistettavana.

Kalankasvatus on luonnollisesti mukana vesienhoidon ja merenhoidon suunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa sekä merialuesuunnittelussa.

Lisätietoja