Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter 2020 ska sökas före årets slut

Ansökningar om ersättning för skador som år 2020 orsakats av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen ska lämnas in senast den 31 december 2020. NTM-centralerna och miljöministeriet strävar efter att behandla höstens ansökningar i rask takt. Om en skada som uppkommit detta år kan fastställas och bedömas först på våren, kan ansökan om ersättning lämnas in fram till slutet av maj 2021.

Av ansökan ska framgå vilken art som orsakat skadan, när och var skadan har inträffat, skadans art och omfattning samt om sökanden får ersättning från en försäkring eller med stöd av annan lagstiftning, och i så fall till vilket belopp. En förutsättning för att få bidrag är att den som lidit skada med alla rimliga medel som står till buds har försökt förhindra att skada uppkommer eller att en skada förvärras. En oavhängig expert som godkänts av den myndighet som beviljar stöd bör alltid fastställa skadorna.

Läs mer