Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Översättningen av handboken för kommunala miljövårdsmyndigheter om avgörande av dikningsärenden är klar (landskapen i Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har gjort en svenskspråkig översättning av handboken "En handbok för kommunala miljövårdsmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen". Samtidigt har det gjorts några små ändringar i den ursprungliga versionen som har publicerats år 2016. Handboken har främst använts av tjänsteinnehavarna som ansvarar för kommunens miljövård, men även andra som brottas med dikningsfrågor och tolkningen av vattenlagen har nytt av den.

Enligt vattenlagen delas behörighet gällande dikningsärenden mellan regionförvaltningsverket, dikningsförrättningen och kommunens miljövårdsmyndighet, till vilka hör i synnerhet vissa meningsskiljaktigheter i fråga om dikning. Avsikten med handboken är att informera om de normer i vattenlagen som gäller dikning samt att hjälpa till att tolka lagen. I handboken behandlas lagstiftningen som gäller dikning också i andra avseenden än vad som gäller den kommunala miljövårdsmyndigheten

Den ursprungliga handboken har uppgjorts på uppdrag av den riksomfattande gruppen för verksamhetsmodeller i fråga om grundtorrläggning och dikningsförrättning. Gruppen är tillsatt av miljöministeriet och styrs av jord- och skogsbruksministeriet. Handboken finns nu både på finska och svenska på miljöförvaltningens webbplats:

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
  • Vattenhushållningsexpert Eva-Stina Bredgård, tfn 0295 027 779

Regional information