Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Ammattitaitoisesti tehdyillä luontoselvityksillä on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan aiemmin - hallitusohjelma lupaa töitä luontoselvittäjille

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019 yhtenä tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa, ja hallitusohjelmaan on kirjattu, että laji- ja luontotyyppien inventointia tullaan jatkamaan. Tämä tulee väistämättä työllistämään ammattitaitoisia luontoselvittäjiä lähitulevaisuudessa. Ympäristöneuvos Aulikki Alanen ympäristöministeriöstä toteaa: Tarkoituksemme on saada luontoinventointien buumi aikaiseksi, osin elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelman valmisteluun ja kunnostettavien luontokohteiden suunnitteluun sekä seurantaan liittyen. Siksi luotettavia osaajia tarvitaan lähivuosina runsaasti.

Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Taina Kojolan mukaan luontokartoituksia tehdään usein väärin mitoitetulla aika- ja työpanoksella. Syynä voi olla selvittäjän ammattitaidon riittämätön taso, työn vaativuuden aliarviointi tai halu voittaa muut tarjouskilpailuun osallistuvat yrittäjät. Huonosti tehdystä luontoselvityksestä seuraa yrittäjille lisää kustannuksia, hankkeen aloituksen viivästyminen sekä ELY-keskuksille ja aluehallintovirastoille lisää töitä. Hän toteaa: Nykyisten selvitysten laatu vaihtelee suuresti. Tästä syystä ELY-keskuksissa tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota luontoselvittäjien tasoon.

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden osoittaa luontoselvityksen tekijän pätevyyden. Se tarjoaa riippumattoman arvioinnin henkilön osaamisesta. Sertifikaatin saajalta edellytetään taitovaatimuksena riittävää kokemusta, joka osoitetaan pätevyysvaatimuksien mukaisesti tehdyillä luontoselvityksillä. Lisäksi tietovaatimusten täyttäminen osoitetaan hyväksytysti suoritetulla tentillä. Tentti sisältää teoria-, lajintuntemus- ja luontotyyppiosiot. Lisätietoja sertifiointiin vaadittavasta osaamisesta löytyy verkosta (katso linkkilista alla). Sertifiointiin tähtäävän tentin järjestäjä, amanuenssi Sanna Huttunen Turun yliopistosta kertoo, että seuraava tentti järjestetään lauantaina 16.11.2019. Tentti on vaativa, mutta luonnontieteelliset museot tarjoavat mahdollisuutta harjoitella lajien tunnistamista museoiden aineistoilla. Jatkossakin tenttejä järjestetään pari kertaa vuodessa maastokauden ulkopuolella.

Luontoinventoinneissa voidaan tarvita hyvin laajaa osaamista eri eliöryhmien osalta. Sertifioinnissa täydellistä luonnontuntemusta ei edellytetä, mutta sertifioidun luontoselvittäjän tulee tunnistaa ne kohteet, joissa tarvitaan erityisosaamista, esimerkiksi jonkin tietyn lajiryhmän, kuten sammalten tai sudenkorentojen tarkemmaksi kartoittamiseksi. Sertifikaatin haltija myös sitoutuu ilmoittamaan nämä kohteet ja selvitystarpeet tilaajalle sekä kirjaamaan nämä asiat raporttiinsa.

Sertifiointijärjestelmä on järjestänyt yhteistä koulutusta luontoselvitysten tilaajille yhteistyössä Luontoselvitysten tekijät ry:n kanssa. Myös Luontoselvitysten tekijät ry pitää tärkeänä, että tilaajat osaavat kiinnittää huomiota luontoselvitysten riittävään laatuun, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Laura Uimonen.

Sertifioitujen ympäristönäytteenottajien ajan tasalla oleva luettelo löytyy verkosta Excel-tiedostona sertifiointijärjestelmän sivuilta (ks. https://www.syke.fi/sertifiointi). Tulevaisuudessa myös Luontoselvitykset-erikoistumisalan sertifikaatin omaavien luontoselvittäjien yhteystietoja voi hakea kyseisestä dokumentista. Näin työn tilaajat ja tarjoajat löytävät jatkossa helposti toisensa.

Lisätietoa verkosta:

Kuva: Laura Uimonen


Regional information