Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Nya riktlinjer för vinterunderhåll

I Trafikverkets nya riktlinjer för vinterunderhåll tar man särskilt den tunga trafiken i beaktande för att förbättra trafikanternas säkerhet och näringslivets verksamhetsförutsättningar. På huvudvägarna höjs servicenivån genom ändrade underhållsklasser och i vägnätet av lägre klass genom kontrollerade kvalitetskrav. Riktlinjerna beaktar också klimatförändringens inverkan på väglaget.

Riktlinjerna för vinterunderhåll grundar sig på principerna för hur man vintertid kan säkerställa framkomligheten på landsvägarna och underhålla vägarna. Riktlinjerna gäller genomgående i hela landet, men de tillämpas enligt regionala behov och förhållanden.

Trafikverket bestämmer servicenivån för landsvägsunderhållet. Vägarna är indelade i underhållsklasser, eftersom alla vägar inte kan underhållas på samma sätt till rimlig kostnad. Nu blir skillnaderna mellan underhållsklasserna tydligare, för att vägunderhållet ska bli mer enhetligt och servicenivån höjas. Höjningen av underhållsklasserna gäller särskilt vägarna med mycket tung trafik. Med den strävar man efter att minska antalet allvarliga olyckor och avkörningar i den tunga trafiken. Trafikmängdsgränserna sänks i vissa underhållsklasser, vilket betyder att vägar med mindre trafik är berättigade till en högre underhållsnivå än tidigare. På så sätt ökas säkerheten och höjs underhållsnivån.

Läs mera:


Regional information