Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

1,9 miljarder euro betalades i jordbrukarstöd i fjol

År 2016 betalades sammanlagt ungefär 1,9 miljarder euro ut i jordbrukarstöd. Totalt betalades det i Finland ut cirka två miljarder euro i stöd till jordbruket och landsbygden. Det exakta beloppet var 2,035 miljarder euro.

Ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) betalas både stöd som EU finansierar i sin helhet och sådana stöd som EU medfinansierar. Förutom EU-stöd betalas i Finland också stöd som är helt och hållet nationellt finansierade. I fjol finansierade EU cirka 890,2 miljoner euro av de utbetalda stöden, medan 1 145 miljoner euro var nationellt finansierade stöd.

Mottagarna av olika stödformer är bl.a. jordbrukare, projektaktörer, kommuner och organisationer samt handeln och industrin. Ofta har stöden ändå effekter som sträcker sig till en målgrupp som är större än bara själva stödtagaren. I exempelvis projekt som utvecklingsorganisationer genomför och som stöds är företag och lokalbefolkningen de slutliga nyttohavarna. Också de lokala Leadergrupperna får stöd för verksamhet som utvecklar landsbygden, och de finansierar projekt. Bland stödtagarna finns dessutom organisationer till vilka det betalas marknadsstöd som balanserar fluktuationer på marknaderna för jordbruksprodukter samt stöd för informationsspridning och säljfrämjande åtgärder.

Läs mera:

1,9 miljarder euro betalades i jordbrukarstöd i fjol Sidinnehåll (Landsbygdsverkets meddelande 23.3.2017)


Regional information