Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Miljöindikatorerna som beskriver vattenstatus har uppdaterats (landskapen i Österbotten)

Indikatorerna som beskriver miljöns tillstånd i webbtjänsten miljo.fi uppdateras udner år 2017. Uppdateringsarbetet grundar sig på EU:s miljöinformationsdirektiv. Indikatorerna uppdaterades senast år 2014. Indikatorerna uppdateras i år i fyra omgångar, den första omgången således indikatorerna som beskriver vattenstatus. På NTM-centralen i Södra Österbottens område omfattar uppföljningen följande indikatorer som beskriver vattenstatus:

  • Punktutsläpp av fosfor och kväve i vattnen
  • Ytvattnens ekologiska status 
  • Kväve- och fosforbalansen inom jordbruket 
  • Riskbedömningsklassificering av grundvattnen
  • Grundvatten som omfattas av skyddsplaner
  • Lakfångsternas storlek 
  • pH-minimi per år i viktiga åar och älvar

NTM-centralen i Södra Österbottens indikatorer för vattenstatus i webbtjänsten miljo.fi (miljo.fi)

De största positiva förändringarna har skett i fråga om utarbetningen av skyddsplaner för grundvattenområden och i utsläppen från industrin.

Redan nästan över hälften av grundvattnen en skyddsplan. I Mellersta Österbotten har antalet skyddsplaner ökat markant under åren 2015 och 2016 och just nu har nästan 50 % av landskapens grundvattenområden en skyddsplan.

Även i fråga om industriytsläppen at det skett en förändring till det bättre. På lång sikt har kväveutsläppen från industrin minskat stadigt på grund av bättre tekniska lösningar. I Södra Österbotten har fosforbelastningen från alla olika punktutsläppskällor (industrin, samhällen) ut i vattnen minskat en aning under 2000-talet. Totalkvävebelastningen har hållits på samma nivå under hela granskningsperioden. I Mellersta Österbotten kan man se förändringar under de senaste åren i fråga om belastningen från samhällen. Under denna tid har behandlingen av avloppsvatten och avloppsslam förnyats. I Österbotten har fosforutsläppen från olika utsläppskällor minskat under hela granskningsperioden.


Regional information