Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Esiselvitys kartoittaa näkemyksiä ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten tuen ja asumisen hallinnoinnista

Esiselvitys kartoittaa eri toimijoiden näkemyksiä siitä, miten ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten tuen ja asumisen hallinnointi kannattaisi järjestää maakuntauudistuksen jälkeen. Selvityksen mukaan ilman huoltajaa tulleiden lasten kuntiin osoittamisen nykyjärjestelmä on toiminut osittain hyvin, mutta malliin on liittynyt myös ongelmia. Selvityksessä esitetään, että jatkossa maakunnat voisivat päättää ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten perheryhmäkotien ja muiden asumisyksiköiden perustamisesta ilman kuntasopimuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntää tilaamansa selvityksen tuloksia kotoutumislain uudistuksessa. Lakia kotoutumisen edistämisestä valmistellaan kevään 2017 aikana ja se viedään eduskuntaan syysistuntokaudella 2017. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Nykyisen kotoutumislain mukaan kunnat sopivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) kanssa perheryhmäkotien ja muiden vastaavien asumisyksiköiden perustamisesta oleskeluluvan saaneille ilman huoltajaa tulleille alaikäisille. Ilman huoltajaa tulleet alaikäiset siirtyvät turvapaikan saamisen jälkeen Maahanmuuttoviraston ohjauksessa toimivista ryhmäkodeista tai tukiasuntoloista kunnissa toimiviin perheryhmäkoteihin tai tuetun asumisen yksiköihin.

Maakuntauudistuksen myötä ELY-keskusten tehtävät siirtyvät soveltuvin osin maakunnille. Kotoutumislakia muutetaan vastaamaan maakuntarakennetta. Samalla halutaan tarkastella sitä, onko nykyinen perheryhmäkotien ja muiden alaikäisten asumisyksiköiden perustamis- ja hallinnointimalli paras mahdollinen, vai kannattaisiko sitä kehittää. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että tulevaisuudessa järjestelmä olisi lasta ajatellen toimiva ja ilman huoltajaa tulleiden erityistarpeet huomioon ottava. Lisäksi järjestelmästä vastaisi viranomainen, jonka toimivaltaan asia pääasiassa kuuluu.

Lue lisää:


Regional information