Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Diskussion i Västra Nyland (19.3.2015)

NTM-centralen i Nyland ordnar regelbundet regionala möten eftersom man vill höra samt själv berätta om saker som är viktiga för varje region man besöker. På mötena försöker man upprätthålla en dialog och skapa en avslappnad atmosfär, så att alla får en chans att göra sig hörd.

 Man träffade västnylänningarna på Svartå slott. Temana för tillställningen hade valts utifrån den enkät som deltagarna på förhand hade fyllt i. Teman som diskuterades var bland annat det nya landsbygdsprogrammet, vägnätets reparationsskuld, statens och företagens sammanskaffningsutbildning och styrning av planläggningen.

Satu Pääkkönen, direktör för ansvarsområdet för miljö, berättade om ytvattnets status i Nyland – ännu finns det mycket kvar att göra. Man hade också positiva nyheter – miljöministeriet har nyligen beviljat föreningen Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry stöd för restaurering av Hiidenvesi. Målet med projektet är att trygga levnadsförhållandena för flodpärlmusslor i Karjaanjoki.  Dessutom har projektet för byggande av en matarledning mellan Svartå och Karis fått en betydande summa i understöd.  Projektet är viktigt eftersom man tack vare det kan avstå från små reningsverk och leda avloppsvattnet till ett större, effektivare reningsverk.

Maria Konsin-Palva berättade om det nya landsbygdsprogrammet. NTM-centralen i Nyland får 27 miljoner euro att dela ut och kan inom ramen för programmet själv besluta vart pengarna ska riktas. Konsin-Palva sade att man i Nyland kommer att prioritera stöd direkt till företag och näringslivet. NTM-centralen i Nyland finansierar cirka tio relativt stora utvecklingsprojekt varje år. Leader-grupperna delar ut mindre summor för lokala behov, till exempel för restaurering av byahus, kulturevenemang eller naturstigar. Programmet omfattar också en ny stödform, stöd för etablering av företag, som företagare som inleder sin verksamhet kan söka.

NTM-centralen i Nyland har nyligen publicerat broschyren "Tieverkon korjausvelka- tikittävä aikapommi" (Vägnätets reparationsskuld – en tickande tidsbomb). Janne Kojo berättade att reparationsskulden i Nyland och i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland sammanlagt uppgår till cirka 230 miljoner euro. Med den här summan skulle man kunna återställa vägnätet i regionen till ett skick som svarar mot de nuvarande behoven. Den milda vintern har inte varit bra för vägarna; menföret förutspås blir värre än de senaste åren och dessutom har det varma och fuktiga vädret slitit på vägarnas beläggning.

I början av tillställningen bad man deltagarna ge respons till NTM-centralen i Nyland. Genom pararbete inkom rikligt med respons: bland annat efterlyses flexibilitet i tolkningen av lagstiftningen, en förbättring gällande vissa personers tillgänglighet och enhetligare beslut. Ett av förslagen till respons fick svar redan under samma dag: i responsen önskades mer praktisk förankring på fältet och en ökad dialog med olika aktörer.  Responsgivaren kunde också på ett bra sätt sammanfatta syftet med hela mötet i Svartå.

 

Text: Sari Laine
Foton: Soile Vilo


Regional information