Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

NTM-centralerna koncentrerar upphandlingen för väghållningen till fyra upphandlingsområden - ändringen märks inte utåt för trafikanterna

NTM-centralernas upphandling för vägunderhållet och -investeringarna koncentreras till fyra upphandlingsområden från och med år 2016. Ändringen gör upphandlingsverksamheten effektivare och smidigare, och på samma gång säkerställs att det finns tillräckligt med personalresurser och kompetens för uppgifterna på alla håll i Finland. Ändringen berör NTM-centralernas interna verksamhetssätt. De tjänster som riktar sig till trafikanter fungerar som tidigare. Även samarbetet med kommunerna och andra samarbetspartner fortsätter på samma sätt.

Upphandlingsområden för väghållningen och NTM-centraler som har hand om upphandlingen

  • Södra upphandlingsområdet omfattar de områden som hör till NTM-centralerna i Sydöstra Finland, Nyland och Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland har hand om upphandlingen.
  • Västra upphandlingsområdet omfattar de områden som hör till NTM-centralerna i Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland har hand om upphandlingen.
  • Norra upphandlingsområdet omfattar de områden som hör till NTM-centralerna i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland, NTM-centralen i Lappland har hand om upphandlingen.
  • Östra upphandlingsområdet omfattar de områden som hör till NTM-centralerna i Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen, NTM-centralen i Mellersta Finland har hand om upphandlingen.

Upphandlingen i anslutning till förbättringar av vägkonstruktioner, regionala investeringar, broreparationer, beläggningsarbeten, vägmärkning och underhåll av elektroteknisk utrustning samt övervakningen av vägskötselentreprenader koncentreras till upphandlingsområdena. Vidare föreslås att konkurrensutsättningen av den dagliga väghållningen på landsvägarna ska koncentreras på riksnivå till NTM-centralen i Egentliga Finland.

Den lokala NTM-centralen ansvarar även i fortsättningen för trafiksystemarbetet, trafiksäkerhetsarbetet, kollektivtrafiken, programmeringen av väghållningen och -underhållet samt planeringen av vägprojekt. Dessutom har flera NTM-centraler sedan tidigare hand om centraliserade uppgifter, vilka inte kommer att påverkas av ändringarna i upphandlingsområdena.   

Den lokala NTM-centralen planerar och finansierar, upphandlingsområdet verkställer

Skötseln, underhållet och investeringarna i anslutning till vägar genomförs på NTM-centralerna i enlighet med riktlinjer som fastställts för hela landet. Trafikverket anvisar finansiering för bastrafikledshållningen för varje NTM-central och den lokala NTM-centralen ansvarar för valet och prioriteringen av årliga reparationsobjekt. Upphandlingsområdet bildar fungerande upphandlingshelheter av de objekt som de lokala NTM-centralerna prioriterar, konkurrensutsätter upphandlingarna och övervakar genomförandet av projekten.

Ändringen sker internt – upphandlingsområdena märks inte för trafikanter och samarbetspartner

Den riksomfattande tjänsten Trafikens kundservice och Trafikverkets tjänst Vägtrafikantlinjen ger trafikanterna service även i fortsättningen i alla frågor som gäller trafiken. Lokal information om vägunderhåll och vägprojekt publiceras alltjämt på de lokala NTM-centralernas webbplatser.

NTM-centralerna samarbetar på bred front med kommuner, landskapsförbund och med näringslivet, organisationer, medier och tjänsteproducenter i regionen. Detta samarbete fortsätter som hittills och de flesta experter kommer att ha samma uppgifter. Upphandlingsområdena har verksamhet på flera orter, dvs. experterna kommer även framöver att arbeta bland lokala aktörer. 

Effektivitet och flexibilitet i verksamheten

I de mer vidsträckta upphandlingsområdena kommer verksamhetssätten att harmoniseras och objekten kan sammanslås till optimala entreprenader oberoende av NTM-centralernas områdesgränser. Entreprenader som överskrider NTM-centralernas områdesgränser har också genomförts tidigare, men inom en och samma enhet blir verksamhetsmodellen mer systematisk. Dessutom kan personalresurserna utnyttjas mer effektivt. Centraliseringen av funktionerna säkerställer att det finns tillräckligt med personal, kompetens och vikarier för hanteringen av uppgifterna på alla håll i Finland. Experternas specialkunskaper kan utnyttjas bättre än tidigare.   

Centraliseringen av upphandlingen för väghållningen och upphandlingsområdena har godkänts genom ändringen av NTM-förordningen. 


Regional information