Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Samarbetsprojektet över Kvarken SeaGis 2.0 har startat (NTM-centralen i Södra Österbotten)

SeaGis 2.0 är ett projekt inom Interreg Botnia-Atlantica där regionala myndigheter i Sverige och Finland tillsammans med Åbo Akademi och Umeå Universitet försöker utveckla samarbetet kring blå tillväxt i regionen. Målet är att skapa förutsättningar och inspirera till en hållbar utveckling av näringar beroende av havsmiljön. Projektet har startat i juni i år och fortsätter till maj 2018. Västerbottens länsstyrelse är projektansvarig. Partner i projektet är förutom de ovan nämnda: Länsstyrelsen i Västernorrland, Närings-, trafik – och miljöcentralen i Södra Österbotten, Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Forststyrelsen.

Projektområdet SeaGIS 2.0

 

Projektet har en budget på 1,5 miljoner euro och finansieras till 60 % av stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Övrig finansiering kommer från statlig medfinansiering i Finland och Sverige samt den egen finansiering som partnerna i projektet deltar med.

Projektet består av fem substansaktiviteter som är indelade i ett antal delaktiviteter. Dessa är sammanfattade i tabellen nedan. Under delaktiviteterna är det angivet vilken partner som har ansvaret för utförandet (Länsstyrelsen i Västerbotten LST, Österbottens förbund ÖF, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten NTM-centralen, Åbo Akademi ÅA, Forststyrelsen FST och Umeå Universitet Umu).

Projektet kommer att presentera sina resultat på hemsidan

och där kan man också bekanta sig med en karttjänst som utvecklades i ett tidigare projekt SeaGis. Där presenteras data insamlat längs finska och svenska kusten på kartbottnar. I SeaGis 2.0 kommer den att utvecklas ytterligare och mera data kommer att sättas in. Karttjänsten är tillgänglig för alla på projektets hemsida.

Mera uppgifter om projektet ges av Hans-Göran Lax och Vincent Westberg

 


 


Regional information