Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

ELY-keskusten ympäristölupavalvonta muuttui maksulliseksi (Pirkanmaan ELY-keskus)

1.9.2014 voimaan tulleessa uudessa ympäristönsuojelulaissa laajennettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten mahdollisuuksia periä suoritteistaan maksuja.

Aiemmin maksuja on peritty lähinnä lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelystä, mutta uudessa laissa maksullisuus koskee myös valvontaa. Lakiin perustuva, 1.1.2015 voimaan tullut valtioneuvoston maksuasetus säätää käytännössä, mitkä suoritteet ovat maksullisia ja millä perusteilla hinnoittelu tehdään.

– Käytännössä uusia maksullisia suoritteita ovat luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastukset, muu ohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta, tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa sekä kiellon tai määräyksen noudattamisen valvonta tai toiminnan keskeyttämisen valvonta, kertoo johtava ympäristövalvoja Tuija Sievi-Korte Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Valvottavat laitokset kolmessa hintaryhmässä

Asetuksen mukaan valvottavat laitokset jaetaan kolmeen eri ryhmään niiden toiminnan laajuuden ja valvontaan käytettävän työmäärän perusteella. Kunkin laitoksen vaatimat valvontatoimenpiteet jaetaan edelleen laajoihin ja suppeisiin.

Maksu määräytyy valvontaan kuluvan työajan mukaan, eikä se ylitä aiheutuvia kokonais­kustannuksia.  Esimerkiksi maksu toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastamisesta on 730, 545, 145 tai 50 euroa laitoksen koosta tai tarkastuksen laajuudesta riippuen. Maksu ELY-keskuksen valvontaohjelmaan perustuvasta määräaikaistarkastuksesta on vastaavasti 655–1270 euroa.

Alle 10 hengen ja alle 2 miljoonan euron vuosiliikevaihdolla tai taseella toimivien mikroyritysten taloudellista taakkaa helpotetaan laissa säädetyillä 25 % alemmilla maksuilla.

Ensimmäisiä laskuja valvontasuoritteista lähetetään toiminnanharjoittajille loka-marraskuusta 2015 alkaen, vaikka valvontasuorite olisikin tuotettu jo aiemmin vuonna 2015. Syynä viiveeseen on maksujen muodostamiseen ja käsittelyyn käytetyn tietojärjestelmän ennakoitua työläämpi laajentaminen ja muuttaminen. Viivästys koskee kaikkia ELY-keskuksia.

Pirkanmaalla tehdään vuosittain 80-90 maksullista tarkastusta

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue valvoo 360 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa.

Yleisimpiä valvottavia toimintoja Pirkanmaalla ovat metsäteollisuus, turvetuotanto, jätteen käsittely, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, eläinsuojat, energiantuotanto, metalliteollisuus ja kemianteollisuus. Jokaiselle valvottavalle laitokselle on nimetty vastuuvalvoja.

– Vuosittain lupavelvollisiin laitoksiin tehdään noin 80-90 maksullista tarkastusta. Kaikkiaan erilaisia valvontatarkastuksia tehdään vuositasolla noin 150 kpl, Sievi-Korte kertoo.

Vuosi- ja osavuosiraporttien tarkastusmaksujen laskuttaminen aloitetaan loka-marraskuun vaihteessa. Seuraavaksi laskutetaan ELY-keskuksen v. 2015 tekemistä valvontaohjelman mukaisista määräaikais- ja muista tarkastuskäynneistä. Laskut lähetetään asiakkaille kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA). Myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten valvontasuoritteista voidaan periä maksuja, joiden perusteet määrätään kussakin kunnassa itsenäisesti. Maksut eivät saa kuitenkaan ylittää suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Lisätietoja:

Ympäristölupien valvonta - Pirkanmaa (ymparisto.fi)

Pirkanmaan ELY-keskus
Johtava ympäristövalvoja Tuija Sievi-Korte
p. 0295 036 383
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Yleisimpiä valvottavia toimintoja Pirkanmaalla ovat metsäteollisuus, turvetuotanto, jätteen käsittely, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, eläinsuojat, energiantuotanto, metalliteollisuus ja kemianteollisuus.


Regional information