Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Nu kan man ansöka om bidrag från NTM-centralen för år 2016 (NTM-centralen i Nyland)

Man kan nu ansöka om prövningsbaserade statsbidrag för nästa år inom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen i Nyland). NTM-centralen beviljar understöd inom ramen för de anslag som ministerierna har anvisat.

Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Nyland senast den 30 november 2015.


Vård av byggnadsarvet

För att vårda byggnadsarvet kan man beviljas bidrag för reparationer och underhåll både av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och av deras omedelbara omgivning. Bidrag kan också beviljas för andra åtgärder som främjar underhåll, skydd och förbättring. Arbetet ska utföras med användning av arbetsmetoder som var typiska för den tidpunkt när byggnaden uppfördes och med traditionella byggmaterial som är lämpliga för byggnaden. Privata byggnadsägare och sammanslutningar kan ansöka om bidrag.


Miljövård i skärgården

Bidrag kan beviljas kommuner eller kommuninvånare för projekt i anslutning till skydd av vilda djur och växter eller landskap i skärgården. Även föreningar eller stiftelser vars mål är att främja naturskyddet eller miljövården kan ansöka om bidrag. Bidrag har inte beviljats för muddring.

I Nyland omfattas de öar som saknar fast vägförbindelse till Esbo, Helsingfors, Ingå, Lovisa, Borgå, Raseborg och Sibbo av understöd för miljövård i skärgården.

Till bidragsområdena hör dessutom följande områden till vilka det finns en fast vägförbindelse:

 • Sommaröarna (Esbo)
 • Storramsjö, Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Sävö (Ingå)
 • Sarvsalö, Kabböle, Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö (Lovisa)
 • Emsalö, Vässölandet, Tirmo och Fagersta (Borgå)
 • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja, Öby, Odensö, Norrby och Båsa (Raseborg)
 • Kitö och Löparö (Sibbo)


Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

Med bidragen främjar man utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden i områden som ännu inte har någon plan. Med bidragen främjar man också uppdatering av föråldrade skyddsplaner. Stöd kan beviljas kommuner på vars område en skyddsplan utarbetas.


Avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden

Man kan ansöka om bidrag för avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden för att förverkliga avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden. Organisationen eller samfundet som förverkligar rådgivningsprojektet ska vara oberoende av tillverkare av utrustning, materialleverantörer samt aktörer som idkar parti- och detaljhandelsförsäljning och ha erfarenhet av rådgivningsverksamhet på gräsrotsnivå. Vid utdelningen av bidragen och förverkligandet av projekten beaktas de principer som presenteras i SYKEs allmänna plan 2016.Bild: NTM-centralen i Nyland

 

Åtgärder i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen

Vattenförvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammet för havsvården som sträcker sig till år 2021 godkänns i statsrådet i slutet av 2015. Dessa innehåller ett stort antal åtgärder och styrmetoder som stöd för åtgärderna. Målet med åtgärderna och styrmetoderna är att uppnå god status i haven samt yt- och grundvattnen. Genomförandet av åtgärderna förutsätter att den offentliga och privata sektorn samt frivilligorganisationer skrider till verket.

NTM-centralen i Nyland kan bevilja bidrag för omfattande samarbetsprojekt som främjar genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen. Bidrag kan också beviljas för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna.

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeområde eller en kommun.


Vattentjänster

År 2016 riktas stöd för vattenförsörjning särskilt till att utvidga avloppssystemen i vattentjänstverk i glesbygdsområden i enlighet med principerna i det nationella programmet för avloppssystem.

Vattentjänstunderstöd kan fås för vattentjänståtgärder med vilka man strävar efter att få till stånd regionalt samarbete inom vattenförsörjning, trygga vattenförsörjning i exceptionella situationer, få till stånd vattenförsörjning i landsbygdssamhällen och glesbygdsområden samt förebygga förorening av yt- och grundvatten eller förbättra deras tillstånd. Projekten måste finnas presenterade i kommunens uppdaterade utvecklingsplan för vattentjänster.

Bidrag beviljas främst sådana i lagen om vattentjänster avsedda vattentjänstverk eller andra sammanslutningar, samfund, samkommuner eller kommuner som grundats med tanke på vattenförsörjning.


Förbättring av användningen av vattendrag och deras status

I Nyland kan bidrag beviljas för allmännyttiga projekt vars syfte bland annat är att främja den mångsidiga användningen av vattendrag och deras goda status, främja mångfalden i vattennaturen eller minska riskerna för översvämning och torka. En mer ingående beskrivning av förutsättningarna för beviljande av bidrag och bidragsgrunderna finns i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeområde eller en kommun.


Ansökan om och beviljande av bidrag

Ansökan om bidrag ska göras innan projektets åtgärder inleds. Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Nyland senast den 30 november 2015. I första hand används den elektroniska ansökningsblanketten.

Tidigare inlämnade bidragsansökningar som gäller år 2016 beaktas utan ny ansökan. Bidragsansökningar som kommer in senare kan beaktas om anslaget tillåter det.

Bidrag kan i regel beviljas för högst 50 procent av de godtagbara totala kostnaderna. När bidrag beviljas efterföljs de grunder och förfaranden som föreskrivs i statsunderstödslagen (668/2001). I fråga om vattenförsörjningsprojekt följs dessutom lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och i fråga om projekt för iståndsättning av vatten statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).


Ansökningsblanketter och anvisningar av NTM-centralen och i webbtjänsten

I Nyland får man ansökningsblanketter och närmare uppgifter om förutsättningarna för beviljande av bidrag av NTM-centralen i Nyland. Ansökningsblanketter och anvisningar som gäller prövningsbaserade statsbidrag finns också i NTM-centralernas webbtjänst på ntm-centralen.fi > Servicen > Finansiering och understöd > Miljö > Finansiering och understöd – miljö och naturresurser.


Ytterligare information:

Vård av byggnadsarvet

 • överinspektör Henrik Wager, 0295 021 473

Miljövård i skärgården

 • överinspektör Kirsi Hellas, 0295 021 387

Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

 • geolog Esko Nylander, 0295 021 437

Vattentjänster och avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden

 • ingenjör Ilkka Juva, 0295 021 400

Bidrag för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen

 • specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425

Bidrag för förbättring av användningen av vattendrag och deras status

 • specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425

 

 


Regional information