Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia valmistunut

Aluehallintovirastoja (AVI) ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) ohjaavat ministerit allekirjoittivat virastojen yhteisen strategia-asiakirjan 12. marraskuuta. Hallitusohjelman tavoitteisiin pohjautuvaa strategiaa toteutetaan vuosina 2016–2019.

Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia

Valtion aluehallinto toteuttaa osaltaan hallitusohjelman strategisia tavoitteita tehokkaasti ja toimintatapoja uudistaen. Tavoitteita ovat työllisyys, kilpailukyky ja kasvu, koulutus ja osaaminen, terveys ja hyvinvointi sekä biotalous ja puhtaat teknologiat. Toimintatapoja uudistetaan edistämällä digitaalisuutta ja kokeiluja sekä purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa.

Valtion aluehallinnon yhteisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden vahvuuksiin perustuvalle kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille.

Strategian kolme painopistettä

  1. Ihmiset ja yhteisöt -painopisteen tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia, terveyttä, osaamista ja työllisyyttä sekä parantaa osallisuutta ja turvallisuutta. 
  2. Yritykset ja elinkeinot -painopisteen tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä ennakoivasti ja kestävästi.
  3. Ympäristö ja luonnonavarat -painopisteen tavoitteena on edistää ympäristön hyvää tilaa ja tuottaa kasvua luonnonvarojen kestävästä käytöstä. 

Sujuvasti palvellen – alueiden vahvuuksia hyödyntäen – vuorovaikutteisesti kehittäen

Valtion aluehallinnon toimintatavat uudistetaan.  Asiakkaille tarjotaan riittävät ja laadukkaat palvelut vaivattomasti ja luotettavasti ensisijaisesti digitaalisesti. Aluehallinto kehittää lupa- ja valitusprosesseja, osallistuu säädösten sujuvoittamiseen ja hyödyntää olemassa olevaa viranomaistietoa. Alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon sekä ennakoivaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta kumppaneiden kanssa vahvistetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Yhteisillä toimintatavoilla aluehallinto vahvistaa hallinnonalojen rajat ylittävää, tietoon perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa.

Aluehallintovirasto- ja ELY-keskuskohtaiset tavoitteet määritellään strategiaan perustuvissa tulossopimuksissa. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteutumisella.

Hallitus linjasi 7.11.2015 sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen askelmerkit ja aluejaon perusteet. Linjauksen mukaan itsehallintoalueet perustetaan monitoimialaisiksi. Niille osoitetaan 1.1.2019 lähtien mm. ELY-keskuksissa hoidettavat alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittämistehtävät mukaan lukien maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja rahoitustehtävät. Hallitus tekee tammikuussa 2016 erillisen päätöksen aluehallintouudistuksen valmistelusta ja itsehallintoalueille siirrettävistä tehtävistä.  Strategia tullaan tarkistamaan sen voimassaoloaikana vastaamaan tulevia rakenne- ja tehtävämuutoksia.   


Regional information