Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

NTM-Centralen i Egentliga Finland inleder vårdfiske i Halikkoviken

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder i september reduktionsfiske i gamla avloppsvattenbassängerna i Halikkoviken i Salo. Objektet hör till Natura-området Viurilanlahti och har länge varit ett viktigt rast- och ruggningsområde för sjöfåglar. Därför är det också ett viktigt lokalt naturobjekt.

I Halikkovikens gamla avloppsvattenbassänger har man senast år 2011 utfört reduktionsfiske och då fick man goda resultat för områdets fågelbestånd.  Under de senaste åren har fågelbeståndets tillstånd dock försämrats i bassängerna på grund av karpfiskarnas förökning. Fiskbeståndet i bassängerna är tämligen ensidigt och nästan enbart silverruda lever i bassängerna.

Fågelvattnen är ofta frodiga och har utvecklats till ett karpfiskdominerat fiskbestånd. Karpfiskar, såsom silverruda, använder delvis samma näring som sjöfåglarna och när de rotar i bottnen grumlar vattnet. "Karpfiskarna orsakar alltså direkt näringstävling med sjöfåglarna och i takt med att grumligheten ökar minskar undervattensväxterna och de mikroorganismer som lever där. Genom att avlägsna fiskbeståndet strävar man efter att förbättra fåglarnas näringssituation", berättar Maria Yli-Renko, koordinator för fågelvatten vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Reduktionsfiske är en del av Helmi-programmets restaurering av fågelvatten

Under hösten utför NTM-centralen i Egentliga Finland även iståndsättning av Mietoisvikens strandängar genom slåtter inom ramen för Helmi-programmet. Dessutom har man under sommaren och förhösten gjort artinventeringar och provfiske i Otajärvi vid gränsen mellan Egentliga Finland och Satakunta, Inhottujärvi i Norrmark i Björneborg samt Omenojärvi i Salo. "Olika utredningar fungerar som stöd när man planerar kommande restaureringar av områden. Vid fågelvattenobjekt kan restaureringsåtgärderna utöver vårdfiske och slåtter vara till exempel röjning av trädbestånd och buskar och fångst av främmande rovdjur." förtydligar fågelvattenkoordinatorn.

Syftet med miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och det är ett viktigt sätt att stoppa utarmningen av naturen. Programmet Helmi tar tag i den största direkta orsaken till utarmningen av den finska naturen: att livsmiljöerna minskar och kvaliteten försämras.

Mer information om restaurering av fågelvatten:

Maria Yli-Renko
fågelvattenkoordinator
tfn 0295 023 020
maria.yli-renko@ely-keskus.fi

Mer om livsmiljöprogrammet Helmi: https://www.ym.fi/helmi