Navigeringsmeny

Pressmeddelanden 2020

I arkivet för pressmeddelanden hittar du pressmeddelandena som är publicerade före 23.9.2020.  Nyare pressmeddelanden hittar du i nyhetsrummet (sttinfo.fi).

Riksomfattande NTM-centralernas nyhetsrum (sttinfo.fi)

Regional information

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Etelä-Savon metsien käyttö monipuolisemmaksi ja kestävämmäksi (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut lausunnon Etelä-Savon alueellisesta metsäohjelmasta. ELY-keskus toivoo ohjelmaan lisää tavoitteita metsien moninaiskäyttöön. Huomiota on myös kiinnitettävä metsätalouden haitallisten vaikutusten ehkäisyyn ja rantametsien merkitykseen vesiensuojelussa.

Metsiä halutaan käyttää entistä monipuolisemmin ja eri käyttömuotoja yhteensovittaen. Samaan aikaan metsiämme käytetään erittäin tehokkaasti. Metsien käytön vaikutukset maisemaan, hiilinieluihin ja -päästöihin, vesistökuormitukseen ja luonnon monimuotoisuuteen ovat erittäin merkittäviä.

Raaka-ainelähteestä moninaiskäytön kohteeksi

Metsäohjelman määrällinen tavoitteenasettelu on esitetty pääasiassa hehtaareina tai kuutiometreinä. ELY-keskuksen mielestä tämä korostaa liikaa Etelä-Savon metsien merkitystä raaka-ainelähteenä ja osana alkutuotantoa. Ohjelmaan on lisättävä tavoitteita metsien, puujalostuksen ja metsien moninaiskäytön muodostamasta arvonlisäyksestä. Sen merkitys Etelä-Savon aluetaloudelle on huomattava ja sitä on pyrittävä lisäämään ja kuvaamaan entistä kattavammin.

Metsien käytön haitallisia vaikutuksia ehkäistävä

Lausunnossa todetaan, että metsien käytön vaikutusten hallinta ja haitallisten vaikutusten ehkäiseminen on tuotava vielä entistä kattavammin osaksi jokapäiväistä metsätalouden harjoittamista. Etelä-Savossa korostuu erityisesti turvemaiden ja rantametsien merkitys. Turvemaiden käsittelyllä voidaan vaikuttaa pohjaveden korkeuteen ja kasvihuonekaasujen vapautumiseen. Lisäksi tuore tutkimustieto osoittaa, että kunnostusojituksen vesiensuojelun ravinnepäästöt ovat aiempaa luultua merkittävämmät. Turvemailla jatkuvapeitteinen kasvatus ja tuhkalannoitus ovat kannatettavia menetelmiä, joita on nopeasti saatava laajempaan käyttöön.

Huomio rantametsiin

Rantametsät ovat maakunnassamme toinen tärkeä metsäympäristö, joilla on tärkeä merkitys vesiensuojelussa, metsien monikäytössä ja luonnonhoidossa. Laajat ja puhtaat vesistöt ovat maakunnan vahvuus. ELY-keskus katsoo, että riittävän leveiden ja hyvin toteutettujen suojakaistojen käyttäminen hyödyttää vesistöjen tilan ohella metsäluonnon monimuotoisuutta sekä rantamaisemien kautta matkailua ja virkistyskäyttöä. Jatkuvan kasvatuksen yleistyminen myös rantametsissä on tavoiteltavaa. 

Linkki:

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Pasi Ryhänen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 229, pasi.ryhanen(at)ely-keskus.fi