Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Behandlingen av coronastödansökningar har fortsatt hela sommaren vid NTM-centralen (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Ansökningstiden för coronastöd som beviljades av NTM-centralerna slutades den 8 juni. Antalet mottagna ansökningar i hela landet var 33 087 st., av vilka 1378 st. kom från Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten). Mest ansökningar kom inom följande branscher: handel, industri, tjänster för affärslivet samt förplägnadsbranschen. Ansökningar har behandlats hela sommaren efter ansökningstidens utgång, och för tillfället har över 90 procent av alla ansökningar inom Österbottens NTM-centrals område behandlats. En del av ansökningarna har också återkallats före behandlingen. Inom vårt område har fattats sammanlagt 941 positiva beslut, och det beviljade stödbeloppet är 13 miljoner euro. 

Bild 1. Coronastödbesluten inom området för NTM-centralen i Österbotten 14.8. 

 

Ansökningar 

Positiva beslut 

Avslag 

Beviljat stödbelopp 

Österbotten 

943 st. 

363 st. 

224 st. 

10 milj. 

Mellersta Österbotten 

435 st. 

305 st. 

115 st. 

3 milj. 

Sammanlagt 

1378 st. 

941 st. 

339 st. 

13 milj. 

 

Den ekonomiska krisen som coronaviruset orsakade drabbade speciellt små och medelstora företag. Enligt en kundförfrågan som genomfördes på våren ansåg svararna att den viktigaste nyttan av coronastödet är förnyandet och stärkandet av företagets affärsverksamhet. Med stödet har man dessutom kunnat undvika permitteringar och uppsägningar av personal samt kunnat undvika att avsluta företagsverksamhet.   

  • - Det har varit en livlig period med många som ansökt om NTM-centralens coronastöd. Stödet har varit till betydande hjälp för företagen inom vårt område i en svår situation, konstaterar livskraftschef Terhi Mäkinen från NTM-centralen i Österbotten.

Efterfrågan på temporärt understöd till primärproduktionen har varit stort inom området för NTM-centralen i Österbotten

Det temporära understödet till företag på landsbygden och primärproduktionen öppnades den 18 maj, och efterfrågan har varit stort inom NTM-centralområdet vad gäller primärproduktionen. Till den 14 augusti har det inom Österbottens NTM-centralområde kommit sammanlagt 362 ansökningar. Efter att ansökningstiden började i maj har ansökningar om temporärt understöd till primärproduktionen kommit riksomfattande mest inom området för NTM-centralen i Österbotten. Största delen av sökandena är pälsfarmare, vars ekonomiska situation har försvagats på ett märkbart sätt på grund av coronapandemin. Största delen av krisstödet har också beviljats till dem. Temporärt understöd till företag på landsbygden har beviljats till bl.a. företag som förädlar jordbruksprodukter och företag som är kopplade till gårdar. Många företag har varit nöjda med det understöd de fått

  • - Vi önskar att krisstöden hjälper företagen inom området att klara sig genom de svårigheter som coronapandemin har orsakat, berättar Karin Kainlauri, chef för landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten. 

Bild 2. Antalet ansökningar om temporärt understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen 14.8.

 

Ansökningar 

Positiva beslut  

Avslag 

Beviljat stödbelopp  

Temporärt understöd till företag på landsbygden 

19 st. 

11 st. 

6 st. 

100 000 

Understöd till primärproduktion  

343 st. 

196 st. 

11 st. 

1,9 milj. € 

Sammanlagt 

362 st. 

207 st. 

17 st. 

2 milj. 

 

Det finns många olika stöd för utvecklandet av företag

Vanligt understöd för utvecklande av företag som NTM-centralen beviljar kan också ansökas om och där kan stödets andel vara upp till 50 procent. Dessutom hjälper företagsutvecklingstjänsterna små och medelstora företag att växa och utvecklas och för tillfället är företagets betalningsandel för dessa tjänster 30 euro + moms / dag. Vid sidan om utveckling av företagets affärsverksamhet vill man från NTM-centralerna påminna om TE-tjänsternas rekryterings- och precisionsutbildningar, som det lönar sig att använda för omskolning eller nyrekrytering av personal. Dessutom har man temporärt förlängt maximitiden för startpeng för blivande företagare till 18 månader 

Ytterligare information: 

överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501 
livskraftschef Terhi Mäkinen, tfn 0295 028 595 
chef för landsbygdsenheten Karin Kainlauri, tfn 0295 028 572