Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kartläggningen av främmande arter och erosion längs Lappo å börjar, informeringen och bekämpningen längs Kyro älv fortsätter (landskapen i Österbotten) 

Under sommaren 2019 kartläggs erosionsriskerna och förekomsten av skadliga främmande arter, i synnerhet jättebalsamin och jättefloka, längs Lappo å. Arterna kartläggs genom att paddla längs ån på båda sidorna av Lappo kommun: både från Kuortaneenjärvi till Lappo och även en i viss utsträckning från Lappo i riktning mot Kauhava. Kartläggningen är en fortsättning på karteringen som har gjorts längs Kyro älv under de senaste somrarna. 

Utöver karteringsarbetet kommer främmande arter och bekämpningen av dem att föras fram i medierna och vid lokala sommarevenemang längs Kyro älv och delvis också i området längs Lappo å. Avsikten är att sprida information om skadliga främmande arter och bekämpningen av dem samt att förebygga att arterna sprids till nya områden. Under sommaren fortsätter bekämpningsarbetet som påbörjades med frivilliga krafter i fjol och ytterligare ordnas också talko på nya objekt. Bekämpningen kommer att koncentreras till värdefulla objekt och till närheten av sällsynta naturtyper.  

Främmande arter är arter som har spridit sig till nya utbredningsområden med hjälp av människan. En del av de främmande arterna klassificeras som skadliga, eftersom de sprids snabbt och orsakar olägenheter för de ursprungliga arterna och människorna. Jätteflokan och jättebalsaminen är storväxta och sprids effektivt. I värsta fall bildar de täta växtbestånd och erövrar växtplatser av de naturliga arterna. Båda arterna har från första början förts in till Finland som prydnadsväxter. 

Det viktigaste i bekämpningen av den ettåriga jättebalsaminen är att hindra fröna från att mogna. Det är i princip lätt att utrota jättebalsaminen, eftersom växtfröna hålls grobara i marken högst ett par år. Växtbeståndens omfattning kan dock bli ett problem, eftersom det fordras ihärdigt och mångårigt arbete för att utrota den snabbt förökande jättebalsaminen på stora områden. Bekämpningen av jättefloka är mera arbetskrävande och fröna hålls grobara i flera år. Jätteflokan är också farlig för människan. Om växtsaften hamnar på huden och huden utsätts för solljus, bildas smärtsamma brännskador. Det är bäst att bekämpa jätteflokan i molnigt väder och att utrusta sig med skyddskläder.  

Observationer av främmande arter kan meddelas på adress www.vieraslajit.fi. Spridningen av främmande arter kan förebyggas genom att hantera trädgårdsavfallet på rätt sätt. Trädgårdsavfallet ska helst inte föras vart som helst, utan komposteras i närheten av trädgården. Bortrensade främmande arter kan komposteras, gärna i en sluten kompost, om de inte har mogna frön. Annars förstör man dem bäst genom att låta dem ruttna i en sopsäck och efter detta kompostera dem eller torka dem och sedan bränna upp dem. Växtavfall kan också föras till avfallscentralen för behandling och små mängder kan placeras i blandavfallet. Säkerställ alltid skilt för var och en ort att avfallet behandlas på rätt sätt. 

Karteringen av främmande arter och erosion längs Lappo å är ett samarbetsprojekt mellan NTM-centralen i Södra Österbotten och kommunerna längs Lappo å. Projektet får ekonomiskt stöd från Fonden för Lappo å. Information om och bekämpning av främmande arter genomförs i samarbete med kommunerna längs Kyro älv och arbetet får stöd av Fonden för Kyro älv. Rapporterna från föregående års karteringar och information samt om bekämpningen längs Kyro älv finns på: https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/

 

Mer information: 

  • Kartering av främmande arter längs Lappo å: Marju Mähönen (0295027699/marjut.mahonen@ntm-centralen.fi)  
  • Kartering av erosion längs Lappo å: Panu Palonen (0295027611/panu.palonen@ntm-centralen)  
  • Information om och bekämpning av främmande arter längs Kyro älv: Ilona Laine (295027651/ilona.laine@ntm-centralen)  
  • Information om och bekämpning av främmande arter längs Kyro älv: Joni Kivimäki (0295027662/joni.kivimaki@ntm-centralen.fi)

Regional information