Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats

Jord- och skogsbruksministeriets och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma pressmeddelande
 

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en ansökan om stöd för finländska vattentjänstverks internationella partnerskapsprojekt. Det nya finansieringsinstrumentet ska i huvudsak bidra till hållbara vattentjänster genom internationella partnerskap och samtidigt hjälpa att uppnå de FN-mål för hållbar utveckling som handlar om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Stödansökningarna ska lämnas in till NTM-centralen i Södra Savolax senast den 13 december 2019.

Stödet bidrar också till att genomföra Finlands internationella vattenstrategi (Finnish Water Way) och utvecklingsplanen för blå bioekonomi. Syftet med stödet är att uppmuntra finländska vattentjänstverk och vattensammanslutningar att delta i internationell verksamhet på en bredare front. Möjligheten till internationellt samarbete antas också öka anläggningarnas attraktionskraft som arbetsgivare och därigenom förbättra anläggningarnas verksamhetsbetingelser även mer allmänt.
De projekt som kommer att få stöd ska stärka partnernas förmåga att producera hållbara och säkra vattentjänster. Stöd avsätts i synnerhet för åtgärder som främjar nya verksamhetsmodeller och skapar nya smarta och hållbara lösningar för att förbättra vattentjänsterna. Genom projekten kan man därtill identifiera olika investeringsbehov. Då kan partnerskapen också fungera som plattformar för finländska företags exportprojekt. För pilotförsöket med det nya finansieringsinstrumentet har reserverats sammanlagt 400 000 euro för åren 2020–2021.

Stöden beviljas i form av projektunderstöd enligt statsunderstödslagen

Den finländska projektgenomföraren ska vara antingen ett vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster eller en sammanslutning av flera anläggningar. Även den internationella partnerskapsanläggningen ska vara en anläggning som producerar vattentjänster för samhället. Anläggningarnas verksamhet kan bland annat inriktas på att förbättra hållbarheten när det gäller att planera, leda och driva vattentjänster samt att sköta kundrelationer och/eller tillhandahålla tjänster inom vattensektorn.

På ansökningsprocessen och beviljandet och förvaltningen av stöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Stöden beviljas i form av projektunderstöd för försöks-, start- eller utvecklingsprojekt eller för andra projekt med begränsat syfte. Stödets storlek är beroende av prövning och kan uppgå till högst 50 procent av projektets totala kostnader. För ett projekt kan beviljas högst 100 000 euro, vilket täcker åren 2020–2021.

Närmare information om ansökan om stöd samt ansökningsanvisningarna och -blanketten finns på 

Ytterligare information:

  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax: Esa Pekonen, finansieringsexpert, tfn 0295 024 159, [email protected]
  • Jord- och skogsbruksministeriet: Olli-Matti Verta, ledande sakkunnig, tfn 050 442 7577, [email protected]

Läs också:


Regional information