Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Uppgifterna för grundvattenområdena i Nyland har granskats

Nylands NTM-central har granskat grundvattenområdenas avgränsnings- och klassificeringsuppgifter. I enlighet med den förnyade lagen om vattenvårds och havsvårdsförvaltningen 2015 hördes kommunerna angående avgränsningshandlingarna. De mest betydelsefulla grundvattenområdena i Nyland befinner sig inom Första Salpausselkäregionen ända från Hangö till Hyvinge. De längsgående åsarna i Tusby, Borgå, Mörskom och Lovisa är viktiga för kommunernas vattenförsörjning. Det finns det dåligt med grundvattenförekomster på västkusten, där grundvattenområdenas själva grundvattenförekomster är belägna under lerskikten.

Inom Nyland finns det 327 grundvattenområden. Områden viktiga för vattenanskaffningen, 1 klass grundvattenområden finns 134. Andra områden som passar sig för vattenanskaffning finns 143. Som ny klass har medtagits grundvattenområden, vars terrestra- eller ytvattenekosystem är beroende av grundvattnet (E). Silvestris Oy har uppgjort en källutredning på 15 objekt för presicering av E-klassens definiering. Inom Nyland har sammanlagt 50 grundvattenområden erhållit klassificeringen E. 1E-klassens grundvattenområden finns 28, 2E-klassens grundvattenområden 20 och enbart E-klassen områden finns två.

Grundvattnets tillstånd bedöms på basen av både kemisk och kvantitativ status

I Nyland finns det 58 riskgrundvattenområden, av vilka den kemiska statusen är otillfredsställande inom24 grundvattenområden. Antalet grundvattenområden med klassificeringen otillfredsställande kemisk status har ökat med två stycken. Inom dessa områden finns städer och tätortsområden, där det finns sådan verksamhet som utgör risk för grundvattnet. Vattentag har på grund av otillfredställande kvalitet stängts och vattentagen har lämnats som reservvattentag med en mindre användning. Grundvattnets tillstånd har inte förbättrats på ett önskat sätt, men tillståndet är ändå inte slutgiltigt omöjligt. Många av grundvattenområden med otillfredställande kemiskt tillstånd använd dock för anskaffning av hushållsvatten.Situationen har varit så gott som oförändrad i de flesta grundvattenområdena, trots att man vidtagit åtgärder för att skydda grundvattnet. Den otillfredställande kemiska statusen orsakas av bekämpningsmedel, lösningsmedel och höga kloridhalter. Det är besvärligt och dyrt att eliminera de skadliga ämnena från markgrunden och grundvattnet.

Den kvantitativa statusen är god i alla grundvattenområden i Nyland. Den kvantitativa statusen anses god när de sammanlagda årliga uttagen av grundvatten inte är större än den naturliga grundvattenbildningen och grundvattenytan inte sjunker varaktigt på grund av människans verksamhet.

Målet är god grundvattenstatus

I enlighet med åtgärdsprogrammet för vattenvården har man effektiverat grundvattenskyddet och hanteringen av risker. Den goda grundvattenstatusen bör nås under den tredje vattenvårdsperioden före utgången av år 2027. Utarbetande av skyddsplaner kan anses vara en väsentlig metod för skyddet av grundvattenförekomsterna i Nyland. I skyddsplanerna kan man ge anvisningar och inrikta åtgärderna att beröra kommunens grundvattenområden. En resonabel planering av markanvändingen, som samtidigt beaktar skyddet av grundvattnet, spelar en betydelsefull roll vid bevarande av den goda grundvattenstatusen.

Tilläggsinformation:

Esko Nylander, geolog
Telefon +358 40 5328781

Karta över grundvattnens status och riskområden 2019.

Bilagor                                Karta över grundvattnens status och riskområden 2019

 

 

 


Regional information