Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto ja Haapavesi-Siikalatvan seutukunta - Yhteistyöllä vauhtia elinkeinojen kehitykseen (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Haapavesi-Siikalatvan seudun kuntien kanssa seutuseminaarin 17. joulukuuta. Seutuseminaarissa nousi yhteinen tahtotila ja tarve yhteistyön tiivistämiseksi erityisesti elinkeinojen kehittämisen saralla.   Seutukunnan vahvuuksia ovat mm. monipuolinen elinkeinorakenne, elintarvikkeiden tuotanto ja uudet biotalouden avaukset. Ponnisteluja tarvitaan uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi, osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja väestön pitämiseksi alueella. Liikennejärjestelmän hyvä toiminta on oleellista alueen vetovoiman ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta.  Ilmastonmuutoksen torjunnassa seutukunnalla on rooli erityisesti tuulivoiman saralla.

Elinkeinoelämällä menee tällä hetkellä hyvin Pohjois-Pohjanmaalla, sanoi johtaja Petri Keränen ELY-keskuksesta. Merkittävää notkahdusta ei ole näköpiirissä ja avoimia työpaikkoja on maakunnassa runsaasti. Työllisyyden positiivinen kehityksen esteenä ovat työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelmat.  Haapaveden-Siikalatvan alueelle kaivattaisiin runsaammin uusia yrityksiä. Myös toimiville yrityksille on tarjolla hyviä palveluita ja kehittämisrahoitusta. ELY-keskus tavoittelee jatkossa vahvempaa kumppanuutta seudullisten yrityspalveluiden ja muiden yrityspalveluita tarjoavien tahojen kanssa. Tulemme tarjoamaan yhdessä parempaa palvelua yrityksille, lupaa Keränen. Hän rohkaisee alueen yrityksiä myös kansainvälistymään, samoin yhteisöjen kannattaisi avautua työllistämään koulutettuja ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

Työllisyyden kuntakokeilut muuttavat kokeilualueiden työllisyyspalveluiden tarjontaa kokeilualueilla (Oulu, Raahe) ja saman tyyppisiä malleja tullaan edistämään myös muilla maakunnan alueilla. Asiaa on alustavasti valmisteltu Oulun eteläisen alueella. Uutta EU:n rakennerahastokautta valmistellaan parhaillaan ja Keräsen mukaan rahoitusta tullaan suuntaamaan Pohjois-Pohjanmaan alueelle myös jatkossa. Nykyisen kauden ESR-haku on parasta-aikaa käynnissä (päättyy 25.2.2020), haussa ovat kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus tukimuotona päättyy, viimeinen hakukierros päättyy kesäkuun lopussa 2020. Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvän EU-rahoituksen hankehaku päättyy 19. helmikuuta.

Seutukunnan ja kuntien kehittäjien huolena ovat pienenevät nuorten ikäluokat, mikä haastaa myös mm. kouluverkkoa. Jotta nuori väki saadaan pysymään alueella, tarvitaan lisää työpaikkoja. Tällä hetkellä työpaikkojen osalta tilanne on seutukunnassa suhteellisen hyvä ja teollisia työpaikkoja odotetaan syntyvän lisää. Rakennerahastotoimilla ja EU:n maatalousrahastolla on ollut hyvää vipuvoimaa alueella. Hankkeiden sisältö on saatu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa palvelemaan alueen kehittymistä, sanoo seutujohtaja Hannu Saarinen. Työ ja sen tekijät halutaan pitää alueella jatkossakin.

Seutukunnassa on erinomaiset mahdollisuudet myös bio- ja kiertotalouden toteuttamiseen ja näitä ollaan jo toteuttamassa. Alueelle on suunnitteilla suuren mittaluokan biojalostushanke ekosysteemeineen sekä hajautettuja maatilakohtaisia biokaasulaitoksia. Elintarviketuotanto alkutuotannosta pitkälle jalostettuihin elintarvikkeisiin on myös suuri mahdollisuus alueelle.

Perustienpidon rahoitus Pohjois-Pohjanmaalla nousee merkittävästi vuonna 2020, jolloin tienpitoon rahaa on käytettävissä yli 70 miljoonaa euroa, kertoi johtaja Timo Mäkikyrö ELY-keskuksesta. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa merkittävimmät tienpäällystyskohteet ovat maantien 800 uudelleen-päällystäminen välillä Kantokylä –Haapavesi ja Leskelä –Piippola.  Joutennivan sillan kansi Haapavedellä korjataan eduskunnan jakovararahoituksella. Maanteiden talvihoitoa on parannettu Oulaisten ja Haapaveden välisillä maanteillä sekä joen etelä- että pohjoispuolella kuluvan vuoden alussa. Parannus perustui uusien talvihoidon toimintalinjojen käyttöönottoon ja niiden myötä tehtyihin hoitoluokkien korotuksiin.  Talvihoidon tasoa valvotaan myös digitaalisin menetelmin. Nelostien kehittäminen jatkuu tulevaisuudessa. Joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelu on käynnissä seutukunnassa. Palvelutaso-suunnittelun perusteella suunnitellaan ELY-keskuksen hankkiman joukkoliikenteen reitistö. Liikenne kilpailutetaan siten, että se voidaan käynnistää kesäkuussa 2021.

Ympäristöasioiden tiimoilta johtaja Jonas Liimatta nosti esille alueella toteutettavat isot tuulivoimahankeet. Alueella toteutettavia tuulivoimahankkeita ovat Piiparinmäen tuulivoimapuisto Pyhännällä, Piipsannevan (41-50 tuulivoimalaa) ja Puutiosaaren (n. 40 tuulivoimalaa) Haapavedellä, sekä Kokkonevan hanke Siikalatvalla. Sekä Haapavedellä että Siikalatvalla on suunniteltu yhteistyössä rehevien vesien kunnostushankkeita, jossa mm. poistettavalle eloperäiselle ainekselle löydettäisiin hyötykäyttöä. Haapajärven kunnostuksen tutkimus- ja selvityshanke sai juuri rahoituksen. Haapaveden Haapajärven säännöstelyn kehittämisselvitys on käynnissä päätavoitteena tulvariskien vähentäminen Pyhäjoella. Myös Uljuan altaan ja Lamujoen säännöstelyjä kehitetään ilmaston ja vesistöjen käytön muutokset huomiovaksi. ELY-keskus kiinnittää huomiota erityisesti pohjavesialueiden suojeluun, joten pohjavesialueille suunniteltujen hankkeiden kohdalla toivotaan mahdollisimman varhaista vuoropuhelua.

ELY-keskus järjestää kuntien johdolle foorumeita yhdessä TE-toimiston kanssa Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa säännöllisesti. Foorumeiden tavoitteena on vuoropuhelu kuntien kanssa ja yhteisten kehittämiskohteiden tunnistaminen. Seminaarissa käydään läpi yhdessä kuntien edustajien kanssa alueen elinkeinojen, liikenteen ja ympäristöasioiden näkymiä.

Lisätietoja

Ylijohtaja Jonas Liimatta, ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, puh. 0295 038 494
Johtaja Petri Keränen, ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, puh. 0295 026 727
Johtaja Timo Mäkikyrö, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, puh. 0400 282142
Palvelujohtaja Tarja Jokimäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, puh. 0295 056 595
Seutujohtaja Hannu Saarinen, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, puh. 0400 384 998
Kaupunginjohtaja Marjukka Manninen, Haapavesi, puh. 044 7591307
Kunnanjohtaja Jouko Nissinen, Pyhäntä, puh. 040 1912 202
Kunnanhallituksen pj. Seija Junno, Siikalatva, puh. 040 557 8801


Regional information