Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjois-Karjalan pohjavesien hyvä tila on edelleen osin vaarantunut (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan pohjavesialueiden riskinarviointi ja tila-arvio on päivitetty kolmannen vesienhoitokauden 2022-2027 toimenpiteiden suunnittelua varten Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa.

Maakunnassa viisi pohjavesialuetta on nimetty riskialueeksi: Ilomantsin Sonkaja, Kontiolahden Jaamankangas, Kontiolahden Kulho, Kontiolahden Lykynlampi ja Polvijärven Lavalampi. Kaikki edellä mainitut pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Kolmen riskialueen kemiallinen tila on arvioitu huonoksi (Kulho, Lykynlampi, Sonkaja). Lisäksi 13 pohjavesialuetta on nimetty Pohjois-Karjalassa selvityskohteeksi eli näillä pohjavesialueilla on ihmistoimintaa, mutta pohjaveden laadusta ei ole vielä riittävästi tietoa tilan ja riskien arvioimiseksi. Pohjavesialue nimetään riskialueeksi, kun pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka voivat vaarantaa pohjaveden tilaa ilman suojelutoimia. Pohjois-Karjalan kaikkien pohjavesialueiden määrällinen tila on arvioitu hyväksi ja myös kemiallinen tila on kuitenkin hyvä suurimmalla osalla maakunnan pohjavesialueista.

Merkittävimmät pohjavesiriskiä Pohjois-Karjalassa aiheuttavat tekijät ovat pilaantuneet maa-alueet ja historialliset pilaantumiset, liikenne ja tienpito, asutus ja maankäyttö, teollisuus ja yritystoiminta, maa-ainesten otto sekä maatalous. Pohjaveden laatua uhkaavat mm. seuraavat aineet ja yhdisteet: ammonium, kloridi, metallit ja puolimetallit (mm. antimoni, arseeni, koboltti, lyijy, nikkeli, sinkki), nitraatti, polttoaineiden oksygenaatit (MTBE, TAME), polyaromaattiset hiilivedyt, torjunta-aineet sekä öljyhiilivedyt.

Pohjaveden tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä on toteutettu jo aiemmilla vesienhoitokausilla mm. pilaantuneita maa-alueita on tutkittu ja kunnostettu sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia on laadittu ja päivitetty. Vesienhoitotoimille on tarvetta myös jatkossa. Lisäksi pohjavesialueiden huomioon ottamista maankäytön suunnittelussa tulee edelleen tehostaa.

Pohjavesialueita on runsaimmin Pohjois-Karjalan etelä- ja keskiosissa. Maakunnassa kaikki yhdyskuntien käyttämä vesi on pohjavettä. Pohjavesien tila-arvio on tehty koko Suomessa osana vesienhoidon suunnittelua.

Pohjavesien tila ja riskialueet 2019

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Mika Huttunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 024 202, mika.huttunen(at)ely-keskus.fi


Regional information