Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Oulujoen vesistön alueella kartoitetaan yhteisen vesivision tarvetta (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Oulujoen vesistön alueella on aloitettu koko vesistöä koskevan vesivisiohankkeen esiselvitys. Selvitystyössä kartoitetaan, onko alueella tarvetta vesistön ominaispiirteisiin perustuvalle vesivisiolle ja millainen asiasisältö hankkeella tulisi olla.

­Aiemmissa Oulujoen vesistöä koskevissa selvityksissä tarkastelu on ollut pääsääntöisesti alueellista tai paikallista sekä aihealueiltaan rajattua. Selvityksiä ei ole myöskään riittävästi kytketty esimerkiksi maakuntien ja kuntien kehittämisohjelmiin.

– Nyt teemme selvitys- ja visiotyötä, joka koskee koko vesistöä ja kattaa eri teemasisällöt tulevaisuuden näkemyksineen. Vastaavanlaisesta vesivisioista on saatu hyviä kokemuksia konkreettisine kehittämiskohteineen esimerkiksi Iijoen ja Kokemäenjoen vesistöissä sekä Iisalmen reitillä, kertoo Kainuun ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Jari Pesonen.

Jokainen voi vaikuttaa internetkyselyn kautta

Oulujoen vesistö yltää Oulujoen suistolta Hyrynsalmen ja Sotkamon reitin latvavesille. Esiselvitys koskee siten Oulun, Muhoksen, Utajärven, Vaalan, Puolangan, Paltamon, Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien aluetta.

Selvitys- ja visiotyössä huomioidaan kaikki vesistöä koskevat osa-alueet kuten vesienhoito, kalatalous, vesivarat, vesistön virkistyskäyttö, alueiden käyttö, elinkeinoelämän ja matkailun kehittäminen, kulttuuriympäristö ja -perintö sekä vesistöjen suojelu. Selvityksellä halutaan tunnistaa eri osapuolten tavoitteet ja näkemykset.

– Sidosryhmiltä kerätään näkemyksiä vesistön käytöstä, sen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä konkreettisista kehitystoimenpiteistä. Näkemyksiä kerätään haastatteluilla, kyselyillä sekä työpajatyöskentelyllä. Käymme esimerkiksi jokaisessa alueen kunnassa keskustelemassa virkamiesten ja päättäjien kanssa, sanoo Kainuun ELY-keskuksen vesistöasiantuntija Outi Hyvönen.

Jokaisella, joka kokee Oulujoen vesistön asian omakseen, on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä internetissä Webropol-kyselyn kautta. Vesistöön liittyville yhdistyksille ja muille yhteisöille toteutetaan oma kysely, joka lähetetään sähköpostilla. Myös esiselvitystä tekeviin Pesoseen ja Hyvöseen voi ottaa suoraan yhteyttä esiselvitystä koskevissa asioissa.

Sidosryhmien kuulemisen lisäksi esiselvitysvaiheessa kootaan olennaiset Oulujoen valuma-alueeseen liittyvät suunnitelmat, hankkeet ja strategiat. Koonnissa huomioidaan toimenpiteet, jotka ohjaavat vesistön käyttöä, hoitoa tai suojelua vesivision kannalta merkittävässä mittakaavassa. Huomioon otetaan niin kansallisen tason strategioita kuin merkittäviä paikallisen tason hankkeita pääpainon ollessa maakunnallisissa tai muuten koko valuma-alueen kannalta tärkeissä suunnitelmissa.

Esiselvityksestä 2,5-vuotiseen hankkeeseen

Esiselvityksen kustannusarvio on 40 000 euroa. Rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Kainuun ELY-keskus, joka vastaa selvityksen toteuttamisesta. Varsinaiseen visiotyöhön haetaan päärahoitus Euroopan unionin aluekehitysrahastosta. Hanke aloitetaan, mikäli esiselvityksen perusteella siihen katsotaan olevan yhteistä tahtoa ja tarvetta. Esiselvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2020. Varsinaisen hankkeen kesto tulisi olemaan noin 2,5 vuotta.  

Varsinaisessa hankkeessa luodaan Oulujoen vesistön ominaispiirteisiin perustuva vesivisio ja edistetään vesistöalueen arvoa nostavia kehittämistoimenpiteitä sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Visiolla voidaan ohjata vesistöjen moninaiskäytön kehittämistä sekä suunnata voimavaroja tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.

Vastaa Webropol-kyselyyn 17.11. mennessä osoitteessa http://bit.ly/vesivisio

Lisätietoja

Jari Pesonen, vesitalousasiantuntija, Kainuun ELY-keskus, jari.k.pesonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 023 861
Outi Hyvönen, vesistöasiantuntija, Kainuun ELY-keskus, outi.hyvonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 023 083

 

Torvenkoski Ristijärvellä
Jokainen Oulujoen vesistön käyttäjä voi tuoda esille näkemyksiään vesistön nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Kuvassa Torvenkoski Ristijärvellä. Kuva: Seija Kemppainen, Kainuun ELY-keskus.


Regional information