Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Igen över en miljon euro för förbättring av vattnen i Nyland

Vattensystemen i Nyland har ett stort behov av restaurering. Lyckligtvis finns det också många lokala aktörer som arbetar för de nyländska vattnen. Även i år har NTM-centralen i Nyland haft möjlighet att understöda dessa aktörers arbete för att förbättra de nyländska vattensystemens status och användbarhet med över en miljon euro.

Behovsprövade statsunderstöd beviljades bland annat till olika slags restaureringsplaner och restaureringsutredningar för vattensystem, vårdfiske, bygge av fiskvägar, minskning av närings- och partikelbelastningen och restaurering av en åsträcka.

Understöd kan ges till allmännyttiga projekt. Understöd delas ut speciellt till projekt för vattenvård och för uppnående och bevarande av god status i vattnen. Inom projekten förbättras exempelvis övergödda sjöars status och vandringsfiskars naturliga förökning. Målet kan också vara att minska riskerna för översvämning och torka samt att främja mångsidig användning av vattensystemen.

Ansökningstiden för nya projekt inleds inom kort. NTM-centralen informerar senare om ansökningstiden.

Lista över projekt som har beviljats understöd 2019 (pdf)

Finansiering för Sjundeå å från programmet för effektiverat vattenskydd

I år har understöd från programmet för effektiverat vattenskydd beviljats för första gången, bland annat till Västra Nylands vatten och miljö rf för genomförande av restaureringsåtgärder inom Sjundeå ås avrinningsområde. "En livskraftig och hinderfri Sjundeå å – vattendragsvisionen 2030" för Sjundeå ås avrinningsområde utgör en god grund för förbättring av avrinningsområdets ekologiska status och minskning av belastningen på kustvattnen. Den har godkänts av alla kommuner i åns avrinningsområde.

Mer information

Understöd från NTM-centralen i Nyland för projekt som förbättrar vattensystemens användning och status samt för restaureringsprojekt inom programmet för effektiverat vattenskydd:

  • Specialforskare Pasi Lempinen, pasi.lempinen(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 021 425

Restaurering av Sjundeå å:

  • Västra Nylands vatten och miljö rf, verksamhetsledare Jaana Pönni, jaana.ponni(at)luvy.fi, tfn 050 575 173 och projektchef Sini Pöytäniemi, sini.poytaniemi(at)luvy.fi, tfn 045 7750 0106

Regional information