Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

I Helsingfors prövas nya sätt för att minska arbetslösheten

Bildtext: Försöket riktar sig till arbetslösa helsingforsare över 30 år som har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i mer än 300 dagar. Sysselsättningen av en person med fysiska funktionshinder stöttas med hjälp av särskilda tjänster vilka tillhandahålls av tjänsteproducenten i samarbete med Invalidförbundet.  

Helsingfors stad, Invalidförbundet, NTM-centralen i Nyland och Nylands TE-byrå genomför ett gemensamt serviceförsök som inleds i november 2019 och varar till början av 2021. Försöket riktar sig till arbetslösa helsingforsare över 30 år som har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i mer än 300 dagar. Försökets totala budget är cirka två miljoner euro.

I Helsingfors finns det i dag fler lediga jobb än någonsin och samtidigt finns det en stor grupp arbetslösa. Därför har det varit viktigt att utveckla nya modeller för att främja sysselsättningen. Det serviceförsök som nu genomförs har som målsättning att hitta kunderna ett jobb eller en utbildning, men vid behov också en annan hållbar lösning då det inte är möjligt att återvända till arbetslivet.

Under försöket erbjuds servicen åt ungefär 600–900 kunder. Dessa står för en del av den kundgrupp vars arbetsmarknadsstöd Helsingfors finansierar med 50–70 procent. Försöket genomförs som en resultatbaserad upphandling där tjänsteproducenterna belönas enligt hur målsättningarna har nåtts. Försöket genomförs av ett konsortium som bildats av Hyria Business Institute Oy, Careeria Plus Oy, Invalidförbundets Live Tjänster och Omnia koulutus Oy samt Spring House Oy.

Tjänsteproducenterna ordnar mångsidiga tjänster som förbereder inför arbete och utbildning och som kompletteras med skräddarsydda tilläggstjänster. Kunden har möjlighet att få också social- och hälsovårdstjänster enligt behov. Sysselsättningen av en person med fysiska funktionshinder stöttas med hjälp av särskilda tjänster vilka tillhandahålls av tjänsteproducenten i samarbete med Invalidförbundet. Om kundens situation t.ex. hindrar en bestående sysselsättning kan kunden få en utredning över arbetsförmågan. Tjänsten kan pågå längst i ca 12 månader och under den tiden får kunden stöd av en egen handledare som aktivt främjar lösningar.

Utöver de kundspecifika lösningarna är det meningen att med hjälp av försöket inhämta erfarenheter av partnerskapssamarbete och den nytta det antas medföra. Samtidigt lär man sig om upphandling av omfattande helheter som innehåller mångsidiga tjänster. För TE-tjänsterna erbjuder detta en möjlighet att skaffa branschöverskridande handledning för upphandling, med hjälp av Helsingfors stad och Invalidförbundet, såsom utredningar om arbets- och funktionsförmåga. Samtidigt får staden effektivare metoder för att främja gruppens sysselsättning, då man vid serviceproduktionen kan utnyttja bl.a. TE-tjänsternas tillgängliga kunduppgifter. Med hjälp av partnerskapet strävar Invalidförbundet efter att skapa individuella och lämpliga arbetsuppgifter. Utöver den ömsesidiga nyttan erbjuder den gemensamma finansieringen tjänsteproducenterna en möjlighet att få större resultatpremier än tidigare, vilket har kunnat motiveras med att det uppstår en besparing för samhället när målgruppen sysselsätts.

Arbets- och näringsministeriet har samtidigt öppnat ansökningen till ett kommunalt sysselsättningsförsök med hjälp av vilket kommunerna kommer att få ett större ansvar i att främja sysselsättningen. När städernas roll ökar får Helsingfors en bättre beredskap att öka sysselsättningen. Detta partnerskapssamarbete stöder detta mer omfattande mål. Försöket är en del av arbets- och näringsministeriets försöksprogram och Helsingfors stads och Invalidförbundets sysselsättningsförsök. Det görs en undersökning om försöket, i vilken man jämför servicens funktionalitet och resultat mellan både privata tjänsteproducenter och offentliga tjänster.


Regional information