Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Hämeen pohjavesien hyvä tila on yhä vaarantunut (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksessa on päivitetty pohjavesien tila-arviot kolmannen vesienhoitokauden 2022–2027 toimenpiteiden suunnittelua varten. Pohjavesien tila-arviot on tehty samaan aikaan koko Suomessa. Pohjaveden tilaa arvioidaan sekä kemiallisen että määrällisen tilan perusteella.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on 299 luokiteltua pohjavesialuetta, joista riskialueiksi on nimetty 43 aluetta. Riskialueiden määrä on lisääntynyt kahdella verrattuna edelliseen arvioon, joka tehtiin vuonna 2013. Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka voivat kohota ja vaarantaa pohjaveden tilaa ilman suojelutoimia. Pohjaveden tila on vaarantunut Hämeessä erityisesti niillä pohjavesialueilla, joille on sijoittunut paljon erilaisia ihmistoimintoja. Merkittävintä riskiä pohjavesiin Hämeessä aiheuttavat pilaantuneet maa-alueet, liikenne, asutus, yritystoiminta sekä maatalous. Monet riskipohjavesialueet ovat aktiivisessa vedenhankintakäytössä, sillä käyttöönotettava vesi täyttää näillä alueilla toistaiseksi talousveden laatuvaatimukset.

Kaikilla Hämeen pohjavesialueilla määrällinen tila on hyvä. Pohjaveden laadussa löytyy sen sijaan vielä parannettavaa, sillä viiden pohjavesialueen kemiallinen tila on yhä huono. Huonoon kemialliseen tilaan luokiteltujen pohjavesialueiden määrä on laskenut kolmella. Pohjavettä ovat pilanneet ihmistoiminnoista peräisin olevat aineet, kuten torjunta-aineet, liuottimet, kloorifenolit, polttonesteiden lisäaineet ja kloridi. Huonossa tilassa olevien alueiden tila on pysynyt vielä ennallaan tehdyistä pohjaveden suojelutoimenpiteistä huolimatta.

Riskinalaisille tai huonossa tilassa olevilla pohjavesialueilla on jatkettava pohjavettä ennallistavia ja suojelevia toimenpiteitä. Suurimmalle osalle riskialueista on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet tulee toteuttaa kiireellisesti. Pohjavesialueiden huomioimista maankäytön suunnittelussa tulee myös tehostaa. Pohjavesien ennaltaehkäisevä suojelu on tärkeää, sillä likaantuneen pohjaveden puhdistaminen on erittäin vaikeaa ja kallista. Jo tehtyjen toimien lisäksi tarvitaan paljon jatkotyötä. Uusien vesienhoitotoimien suunnittelu on parhaillaan käynnissä.


Kuva: Hämeen riskipohjavesialueet ja huonossa tilassa olevat pohjavesialueet kartalla.

 

Lisätietoja:

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230, [email protected]

Ympäristösuunnittelija Eeva Pudas, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 124, [email protected]

 

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Regional information