Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

EU-rahoituksella elinvoimaa ja hyvinvointia Kaakkois-Suomeen (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia tuetaan merkittävästi kolmen EU-rahaston avulla. Näitä ovat Euroopan maaseuturahasto (ELY-keskus ja alueen neljä Leader-ryhmää) sekä Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahaston (ELY-keskus). Vuoden 2019 alkupuoliskolla em. rahastojen kautta tuettiin yrityksiä ja kehittämishankkeita yhteensä lähes 9,4 miljoonalla eurolla.   

Kaakkoissuomalaisia maaseutuyrityksiä kiinnostaa eniten investointien rahoitus    

Maaseutuohjelman yritystukea on alkuvuodesta 2019 myönnetty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä alueen neljän Leader-ryhmän kautta noin 0,81 miljoonaa euroa, mikä on jonkin verran enemmän kuin samana ajankohtana kahtena edellisenä vuonna. Yleisen taloustilanteen paranemisesta huolimatta yritystukien kysyntä on ollut odotettua vähäisempää. Myönnetystä yritystuesta selvästi suurin osuus kohdistuu investointeihin. Sen sijaan kiinnostus maaseutuyritysten perustamistukea kohtaan on Kaakkois-Suomessa jäänyt melko vähäiseksi.  

Maaseudun yritysten halusta kehittää toimintaansa kertoo kuitenkin se, että kiinnostus yritysryhmähankkeita kohtaan on hienoisessa kasvussa Kaakkois-Suomessa. Maaseutuohjelmasta rahoitetaan mm. luontolähtöisiä palveluita tarjoavien tai niiden tarjoamista suunnittelevien yritysten yritysryhmähanketta (LuoLa - Luonnosta laatua). 

Neuvontaa maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen sekä rahoituksen hakemiseen on saatavissa edelleen ELY-keskuksen rahoittamassa Yhteistyöllä kilpailukykyä -hankkeessa.   

Maaseudun kehittämistä paikallisesti, alueellisesti ja alueiden välisesti  

Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader -ryhmät myönsivät alkuvuonna 2019 noin 2,1 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistetään maaseudun elinkeinojen kilpailukykyä sekä tuetaan asukkaiden hyvinvointia.  Esimerkiksi Kestävästi Kaakossa -hankkeen toiminnalla kannustetaan kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmien huomioimiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen maaseudun yrityksissä, kotitalouksissa, yhteisöissä, yhdistyksissä ja harrastusryhmissä. Töitä luonnosta -yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen luonnontuotteiden koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto Kaakkois-Suomeen. Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen päätavoitteena on tukea ikäihmisten laadukasta kotona asumista tutussa elinympäristössä ja heidän osallisuuden tunteensa vahvistumista. 

Maaseutuohjelman huhti-toukokuussa 2019 tehdyistä yritys- ja hanketukipäätöksistä tiedotettiin yksityiskohtaisemmin 28.6.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien yhteisessä tiedotteessa. Lisäksi maaseutuohjelman hankerekisteristä löytyvät ajantasaiset tiedot kaikista yritystuki- ja kehittämishankepäätöksistä koko ohjelmakauden ajalta sekä ELY-keskuksittain että Leader -ryhmittäin. 

Maa- ja puutarhataloudessa positiivista virettä  

Maa- ja puutarhatalouden aloitus- ja investointitukia myönnettiin kesäkuun loppuun mennessä avustuksina noin 2,57 miljoonaa euroa. Avustuksen lisäksi ELY-keskus myönsi osalle hankkeita korkotukea yhteensä noin 4,2 miljoonan euron lainapääomalle.  Suurin yksittäinen rahoituskohde oli 4 robotin uusi lypsykarjanavetta, johon myönnettiin avustusta 1,09 miljoonaa euroa ja korkotukea 1,63 miljoonan. euron lainapääomalle. 

Hyvät hankkeet kannattaa toteuttaa nyt 

Maaseutuohjelman ohjelmakausi (2014-2020) on loppusuoralla. Maaseuturahoitusta yritys- ja kehittämishankkeisiin on Kaakkois-Suomessa tänä vuonna käytettävissä vielä hyvin, mutta vuonna 2020 rahoitusmahdollisuudet ovat jo selvästi rajatummat. Yritysten ja hanketoimijoiden kannattaakin jalostaa hyvät ideansa valmiiksi suunnitelmiksi ja hakea niille tukea juuri nyt. Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä vuoden 2020 loppuun asti ja rahoitettujen yritys- ja kehittämishankkeiden toteutusaika voi jatkua 31.12.2022 saakka. Ohjelmakausien vaihtuessa rahoituksen myöntämisessä on valitettavan usein ollut 1-2 vuoden katkos.  

Maaseutuohjelman yritys- ja kehittämishankkeissa sekä maatilarahoituksen aloitus- ja investointituissa on jatkuva haku. Hankkeet kuitenkin valitaan rahoitukseen valintajaksoittain. Yritystuissa ja yritysryhmähankkeissa valintajakso on kahden kuukauden mittainen ja nykyinen jakso päättyy elokuun lopussa. Kehittämishankkeissa meneillään oleva valintajakso päättyy 31.10.2019.  

Lisätietoja: 

Asiantuntija Jukka Penttilä (paikalla 5.7.2019 saakka)  
p. 0295 029 077 
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi  

Euroopan sosiaalirahastosta tukea 14 kaakkoissuomalaiselle hankkeelle  

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea sai 14 Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toteutettavaa kehittämishanketta. Yhteensä myönnetty rahoitus on noin 3,1 miljoonaa euroa. ESR –hankkeilla edistetään nuorten ja ikääntyvien työllistymistä, ennakoidaan elinkeinoelämän tulevia koulutustarpeita ja kehitetään yrityksille niiden tarvitsemia koulutuksia, tuetaan nuorten yrittäjyyttä, kehitetään opintojen ohjausta ja vahvistetaan sosiaalista osallisuutta. Kaakkois-Suomessa on erityisesti rahoitettu vajaakuntoisten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymisen tukipalveluita. Lisäksi ESR -hankkeilla pyritään edistämään luonnontieteiden opiskelua peruskoulussa, edistetään yhteiskunnallista yrittäjyyttä erityisesti Kymenlaaksossa ja tuetaan henkilöstön osaamista yrityksissä. 
 
Suurimman rahoituksen sai Saimaan ammattikorkeakoulun vetämän yhteenliittymän hanke AATOS – ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa. Hankkeen aikana kehitetään vanhusten kotihoidon työmenetelmiä ja haetaan ratkaisuja digitaalisten mahdollisuuksien ja laitteiden käyttöön erityisesti kotihoidossa. Hankkeeseen osallistuu sekä alan opiskelijoita että alalla toimivia yrittäjiä ja työntekijöitä. Hankkeen saama rahoitus on 549 210 euroa, mikä on 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen suunniteltu kesto on hieman vajaat kolme vuotta. 

EAKR-tukea yritysten kehittymiseen  

Hämeen ELY-keskus myönsi Kaakkois-Suomen yritystoiminnan kehittämiseen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta noin 850 000 euroa alkuvuonna 2019. Etelä-Karjalassa kehittämisavustusta myönnettiin seitsemälle yritykselle ja Kymenlaaksossa viidelle yritykselle. 
 
Suurin yksittäinen rahoitus myönnettiin Szepaniak -yhtiöihin kuuluvalle Imatran Tuotantohake Oy:lle uuden hakkimon rakentamiseen Kotkaan Kotkamillsin alueelle. Myönnetyn kehittämisavustuksen suuruus oli 165 500 euroa.  

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi myös Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitot myöntävät Euroopan aluekehitysrahaston tukia, mutta maakuntien liitot eivät voi myöntää tukea suoraan yrityksille.  

Kehittämispalvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskus myöntää pk-yrityksille tukea myös konsultointipalveluiden hankintaan puitesopimuksen puitteissa. Pk-yrityksille myönnetyt kehittämispalvelut muodostuvat tyypillisesti 1 – 4 päivään kestävistä konsultoinneista. Puitesopimuksen piirissä on noin 300 asiantuntijaa, joista palvelua käyttävät yritykset voivat valita. Kaakkois-Suomen alueelta tulleet 19 konsultointitilausta tehtiin 16:lle konsultointiyritykselle; käytetyin oli 3K Savo Oy. Tilauksiin käytettiin alkuvuoden aikana 61 000 euroa. 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen 
p. 0295 025 151 
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Regional information