Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Alfa Oil Ab:s bergrum (Österbotten)

Alfa Oil Ab planerar att ta i bruk ett bergrum, som har varit lager för tung brännolja för PVO-Lämpövoima Ab:s kraftverk på Björnö hamnområde i Kristinestad, och i bergrummet långvarigt lagra i vatten olösliga bensiner, jetbränsle och andra mellandestillat samt råolja. Bergrummets totala volym är 360 000 m3. Substanserna som ska lagras transporteras till och från bergrummet med tankfartyg.

Projektets miljökonsekvenser har bedömts i ett separat förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), i vilket NTM-centralen i Södra Österbotten har varit kontaktmyndighet. Bolaget har 8.3.2019 skickat en miljökonsekvensbeskrivning till NTM-centralen. Sammanlagt 10 utlåtanden och expertkommentarer har skickats in under samrådet. Inga åsikter har lämnats in.

På basis av bedömningen i MKB-beskrivningen, samrådet och egen granskning har NTM-centralen ansett att de mest betydande miljökonsekvenserna orsakas av eventuella olyckor, som kan uppstå bl.a. som en följd av exceptionella situationer i anslutning till fartygstrafiken, transport av produkter eller läckvattenbehandling.

Under tiden som produkterna lagras bedöms att projektet inte orsakar några betydande miljökonsekvenser, men transporter av produkterna orsakar bl.a. bensenutsläpp och buller. I den fortsatta planeringen av projektet har NTM-centralen förutsatt att utredningarna om dessa utsläpp ska preciseras i synnerhet när det gäller konsekvenserna för den närliggande fritidsbebyggelsen.

Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats finns i sin helhet på adress

www.miljo.fi/alfaoilMKB.

Mer information:

  • Överinspektör Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403

Regional information