Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för OX2 Wind Finland Ab:s Rajamäenkylä vindkrafts- och kraftledningsprojekt (Södra Österbotten) 

OX2 Wind Finland Ab har 16.4.2019 skickat ett program för miljökonsekvensbedömning, som gäller Rajamäenkylä vindkrafts- och kraftledningsprojekt, till NTM-centralen i Södra Österbotten.  Syftet med projektet är att bygga en vindkraftspark med 57 vindkraftverk i området mellan Storå och Bötom och att bygga en ca 20–26 km lång 400 kV:s luftledning för anslutning av parken till elnätet. En delgeneralplan för området görs upp parallellt med MKB-förfarandet. 

I bedömningsförfarandet granskas fem olika genomföringsalternativ: utöver att projektet inte verkställs finns dessutom fyra olika alternativ, som avviker från varandra i fråga om kraftledningsrutten. De planerade vindkraftverken har en maximal effekt på 10 megawatt och kraftverkens totala höjd är högst 300 meter, navhöjden högst 200 meter och rotorns diameter högst 200 meter. Projektområdet för vindkraftsparken ligger i området av Hirviharju–Oivari, ca 5 km från Bötom centralort mot sydost och ca 8 km från Storå centralort norrut. De fyra olika ruttalternativen för kraftledningen går från vindkraftsparken via kommunerna Storå, Kauhajoki och Honkajoki. 

Sammanlagt 28 ställningstaganden lämnades in av myndigheter, föreningar och företag och 10 åsikter lämnades in av privatpersoner. NTM-centralen i Södra Österbotten har i egenskap av kontaktmyndighet gett utlåtande om bedömningsprogrammet 28.6.2019.   NTM-centralen ansåg att bedömningsprogrammet är tillräckligt med några kompletteringar. I bedömningen bör eventuellt artesiskt grundvatten i området samt källor beaktas. Projektets läge i Lappfjärds å-Storås avrinningsområde fordrar omsorgsfull bedömning av konsekvenserna för småvattnen och fiskbestånden. Bullermodellerna och modellerna för blinkande ljus och skuggor konstateras vara en utmaning, eftersom kraftverk med motsvarande effekt och höjd ännu inte är i bruk. 

I MKB-förfarandets följande skede gör den projektansvarige upp en bedömningsbeskrivning om miljökonsekvenserna som har utretts enligt bedömningsprogrammet. NTM-centralen ger i egenskap av kontaktmyndighet en motiverad slutsats efter att ett nytt samråd har hållits om beskrivningen. Bedömningsbeskrivningen och den motiverade slutsatsen bifogas till eventuella tillståndsansökningar i projektet. 

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/rajamaenkylavindkraftochkraftledningMKB  

Mer information:

  • Miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn 0295 027828
  • Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027655 

Regional information