Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Aktuellt om övervakningen av fiskhandeln 2019 (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)

Bästa förstahandsuppköpare av fisk från havsområdet,

Du får detta meddelande, eftersom du finns i NTM-centralens register över förstahands-uppköpare av fiskeriprodukter.

NTM-centralen i Egentliga Finland följer upp och övervakar också fiskhandeln under den pågående fiskeperioden genom att granska uppköpsanmälningar och göra kontrollbesök. Skyldigheten att göra uppköpsanmälningar gäller då fisken köps första gången direkt av en fiskare eller dennes företag på havsområdet, inte den handel som sker med fisken ef-ter det. NTM-centralen övervakar och följer särskilt att skyldigheten att göra upp-köpsanmälningar följs när det gäller fiskpartier av kvoterade fiskarter och även öring och ål.

Den övervakning av fiskhandeln som sker genom kontrollbesök fokuserar bl.a. på:

  • Riktigheten hos uppgifterna i anmälningar om förstahandsuppköp av lax. Den finns rum för förbättring speciellt när det gäller nationalitetsmärke (FIN) och befälhavare för det fartyg som faktiskt användes vid fisket.  
  • Märkning av lax med kvotmärken. All lax som härstammar från havsområdet ska vara märkt på rätt sätt fram till bearbetningen.
  • Fiskarnas ursprung. Fisk som är till salu ska komma från kommersiella fiskare och inte fritidsfiske (endast kommersiella fiskare får sälja fångst som kommer från havs-området).
  • Bestämmelserna om fiskarnas minimimått. T.ex. ändrades minimimåttet för gös år 2019 så att minimimåttet för gös som fångats i Finska viken och insjöområden är 42 cm. Minimimåttet för gös som fångats i andra havsområden av kommersiella fiskare i kategori 1 är 40 cm.

Förstahandsuppköparna ombeds även fästa uppmärksamhet vid de ändringar av 1 § i för-ordningen av fiske som gäller fredade fiskarter och fiskbestånd. T.ex. öring som har fett-fenan kvar är fredad i insjövatten söder om latituden 64 00'N och i havet.

Förstahandsuppköpare i Bottenviken OBS!:

Lax som fångas i älvar har i år ett eget märke (rött), se bilden. Älvlax måste alltså vara märkt på samma sätt som lax som fångas i havet, men anmälningar om förstahands-uppköp görs inte för älvlax.

Om uppköpsanmälningar - en repetition

Företag vars omsättning av fiskeriprodukter överskrider 200 000 euro ska göra sina uppköpsanmälningar elektroniskt i e-tjänsten kakeweb.mmm.fi inom 24 timmar från uppköpet av fiskpartiet. Övriga aktörer gör sin anmälan senast inom 48 tim-mar. NTM-centralen rekommenderar att alla företag gör sina uppköpsanmälningar elektroniskt via den ovan nämnda e-tjänsten.

Inloggningen till det elektroniska anmälningssystemet för förstahandsuppköp (https://kakeweb.mmm.fi) ändrades 9.4.2019. Enligt den nya ELU2-identifieringen är användarkoden för den som gör uppköpsanmälan i systemet den personliga e-postadress som finns sparad i registret över förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter.

Företag vars omsättning av fiskeriprodukter underskrider 200 000 euro kan skicka sina uppköpsanmälningar även per post eller per e-post: [email protected], t.ex. genom att skicka en skärmdump av uppköpsanmälan.

Ytterligare information och råd om hur man gör anmälan elektroniskt ges av
Jari Hakala, 050 312 8678, [email protected]

Om du inte längre köper fisk direkt av fiskare eller deras företag, dvs. om du inte längre är verksam som förstahandsuppköpare av fisk, kan du avregistrera ditt företag med en fritt formulerad anmälan per e-post till adressen: [email protected]

Hälsningar från NTM-centralen i Egentliga Finland, fiskeritjänster för Finlands kustområden


Ytterligare upplysningar ges av:

Helsingfors; Petri Savola,
0295 021 460, [email protected]  

Åbo: Niklas Ulenius,
0295 023 026, [email protected]  

Vasa: Jukka Lähde,
0295 028 591, [email protected]

Elektroniska anmälningar: Jari Hakala,
0295 028 554    [email protected]

 


Regional information