Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Skarvsamarbetsgruppen för Österbotten och Mellersta Österbotten behandlade den regionala handlingsplanen (landskapen i Österbotten)

På måndag 19.6.2017 höll den regionala skarvsamarbetsgruppen för Österbotten och Mellersta Österbotten sitt femte möte. På mötet behandlades åtgärdsdelen av handlingsplanen för skarv som en mindre tillsatt arbetsgrupp inom samarbetsgruppen har tagit fram. Den regionala handlingsplanens syfte är fungera som stöd vid ansökan om undantagslov för åtgärder samt för behandlingen av undantagslov vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Arbetet med att ta fram en regional handlingsplan fortsätter och planen behandlas nästa gång på samarbetsgruppens möte 18.9.2017 med målsättningen att ha planen klar i slutet av september.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen är tillsatt enligt rekommendation av den riksomfattande skarvarbetsgruppen. Till gruppens uppgifter hör att med stöd av expertkunskap och kännedom om lokala förhållanden hålla sig informerad om utvecklingen av storskarvsbeståndet i sin region och identifiera eventuella problemområden och -situationer i anknytning med arten samt aktivt och genom att ta itu med problem ta fram lösningar som är lämpliga för regionen och tillfredsställer alla parter. Gruppen består av 28 regionala representanter.

Tilläggsinformation:

  • Vincent Westberg, ordförande för arbetsgruppen, 0295 027 956
  • Lotta Haldin, sekreterare för arbetsgruppen, 0295 027 792

Regional information