Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Etelä-Savon pohjavesialueiden luokituksia tarkistetaan, maastokäynnit alkoivat (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus aloitti luokitteluun liittyvät maastokäynnit, jotka kestävät kesäkauden ajan. Työt ovat osa valtakunnallista pohjavesialueiden luokitusten tarkistusta.  Maastokäynneillä kartoitetaan pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä, esimerkiksi lähteitä ja lähteiden lajistoa.

Maastossa kuljetaan jalan, eivätkä maastokäynnit aiheuta jälkiä ympäristöön. Pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien kartoitusten ohella III-luokan pohjavesialueilla tehdään esiselvityksiä syksymmällä aloitettavia pohjavesitutkimuksia varten.

Pohjavesitutkimusten avulla selvitetään alueiden soveltuvuutta yhdyskunnan vedenhankintaan. Alueet, jotka eivät sovellu vedenhankintaan tai joissa ei ole merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, poistetaan kokonaan luokituksesta. Näihin tutkimuksiin pyydetään erikseen maanomistajien lupa ja niiden alkamisesta tiedotetaan myöhemmin.

Suomen vesienhoitolakia ja -asetusta päivitettiin vuonna 2015 ja 2016, jonka myötä pohjavesialueiden luokitusta uudistettiin. Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuu hydrogeologisiin tekijöihin, pohjavesimuodostuman mahdolliseen vedenhankintakäyttöön sekä pohjavedestä riippuvaisiin ekosysteemeihin.

ELY-keskukset luokittelevat pohjavesialueet jatkossa seuraavasti:

· 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

· 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue  

· E-luokka/merkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Merkintä E voi olla lisämerkintänä luokissa 1 ja 2 tai itsenäisenä vain pelkkä E. E-merkintä on luonteeltaan koko pohjavesialuetta koskeva informatiivinen tieto, eikä siitä aiheudu maanomistajille uusia rajoitteita.

Valtaosin luokitustarkistukset tulevat perustumaan jo aiemmin tehtyihin selvityksiin ja olemassa oleviin aineistoihin/tutkimustuloksiin. Luokat 1 ja 2 korvaavat nykyisin käytössä olevat pohjavesialueiden luokat I ja II (vedenhankintaa varten tärkeä ja vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue). Luokka III (muut pohjavesialue) poistuu kokonaan.

Linkit: 

 Lisätietoja:

Sähköposti [email protected]

Pohjavesiasiantuntija Nina Nenonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 168
Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 040 595 3105
Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 223


Regional information