Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pirkanmaan ELY-keskus on vahvistanut joukkoliikenteen palvelutason vuosiksi 2017 - 2019 (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutasosta vuosille 2017–2019. Palvelutasosuunnitelma pohjautuu alueen asukkaiden liikkumistarpeisiin ja se on laadittu yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Määrittelyssä on sovellettu Liikenneviraston palvelutaso-ohjetta.

Pirkanmaan maakunnassa joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat Pirkanmaan ELY-keskus ja Tampereen kaupunki, joka vastaa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteestä. Pirkanmaan ELY-keskus määrittää joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueensa kuntakeskusten välisille yhteyksille sekä muiden suurimpien taajamien yhteyksille, joissa on koettu olevan potentiaalia toimivan joukkoliikenteen järjestämiselle. Kaukoliikenteen (sis. junaliikenne) palvelutason määrittelystä vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Kunnat vastaavat kuntien sisäisestä liikenteestä, erityisesti koulukuljetuksista.

Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueensa joukkoliikennepalveluja. Palvelutason määrittely ei velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liikennettä, eikä määrittely luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen.

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvattamista tavoitellaan Valkeakosken ja Tampereen sekä Toijalan ja Tampereen välillä. Myös Ikaalisten ja Tampereen, Vammalan ja Tampereen sekä Pälkäneen ja Tampereen välillä tavoitellaan hyvää joukkoliikenteen palvelutasoa ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantamista. Muilla yhteysväleillä liikenteen kehittämisen painopiste on toisen asteen opiskelijoiden matkojen turvaamisessa sekä matkaketjujen sujuvoittamisessa. Junavuorojen tarjonnan ylläpitäminen on palvelutason säilyttämisen kannalta keskeistä.

Joukkoliikenteen palvelutason kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet ovat yhteen toimivat lippujärjestelmät Pirkanmaan joukkoliikenteessä ja se, että kaikki joukkoliikennettä koskeva tieto on saatavissa yhdestä lähteestä ja mobiilisti. Myös liityntäyhteyksien, liityntäpysäkkipaikkojen ja solmupysäkkien kehittäminen sekä aikataulujen yhteensovittaminen ovat avainasemassa matkaketjujen sujuvoittamisessa.

Palvelutasosuunnitelman toteuttaminen edellyttää kuntien osallistumista liikenteen hankintaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena on, että jatkossa palvelutasosuunnitelmaa hyödynnetään käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa ELY-keskuksen ja kuntien yhteisten liikennehankintojen pohjana.

Jatkossa liikennetarjonnan yhteissuunnittelua Tampereen seutuviranomaisen kanssa on tavoitteena tiivistää entisestään. Pirkanmaan joukkoliikennettä on tarpeen kehittää kokonaisvaltaisena järjestelmänä, jossa myös vaihdollisilla yhteyksillä pystytään tarjoamaan hyvää palvelutasoa. Tulevat lainsäädäntöuudistukset antavat uusia mahdollisuuksia joukkoliikenteen ja muiden henkilökuljetusten entistä tehokkaammalle yhteistyölle.

Lisätietoja:

  • Joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 021 324
  • Yksikön päällikkö Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 316

Liitteet:


Regional information