Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kainuun ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen lausunnon Terrafamen tuotanto-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Kainuu)

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut 1.3.2017 lausunnon Terrafame Oy:n tuotanto-hankkeen eli kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoisesti sulkemista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Arviointiohjelma on tuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ensimmäinen vaihe. Ohjelmassa selvitetään tuotannon ja vaihtoehtoisesti sulkemisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arviointiohjelma on Terrafame Oy:n laatima suunnitelma YVA-menettelyn järjestämisestä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä 22.11.2016–22.1.2017. Yhteysviranomaiselle toimitettiin arviointiohjelmasta 18 lausuntoa sekä yhteensä 12 erillistä mielipidettä.

Yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että arviointiohjelma on laadittu YVA-asetuksen 9 §:n edellyttämällä tavalla. YVA-menettelyä toteutettaessa ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelmasta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä sekä yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat ja vaatimukset. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti hankevaihtoehto 1b:ssä esiin tuodun pasuton ja rikkihappotehtaan ympäristövaikutuksiin, sillä kyseessä ovat kokonaan uudet toiminnot alueella.

Tuotanto-YVA:n lisäksi Terrafame Oy:llä on käynnissä vesienhallinta-YVA, jossa Terrafame Oy selvittää kaivoksen purkuvesien aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön sekä kaivoksen vesienhallintaa mahdollisessa sulkemistilanteessa. 1.3.2017 annettu lausunto koskee tuotanto-YVA:n arviointiohjelmaa. Lausunnossaan yhteysviranomainen katsoo, että ihmisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi yhtymäkohdat vesienhallinta-YVA:n ja tuotanto-YVA:n väillä on tuotava selkeästi esille arviointiselostuksessa.

Seuraavaksi YVA-menettelyssä edetään selostusvaiheeseen, jossa Terrafame Oy laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostuksen valmistuttua Terrafame Oy toimittaa sen yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen, jonka aikana asiasta kiinnostuneilla on toistamiseen mahdollisuus osallistua YVA-menettelyyn ja esittää kirjallisesti mielipiteensä arviointiselostuksesta. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto tulee liittää aikanaan lupahakemuskirjoihin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei tehdä hanketta koskevia lupapäätöksiä.

Lisätietoa löytyy hankkeen YVA-sivulta:

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, p. 029 502 668, riina.paatalo(at)ely-keskus.fi


Regional information