Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Oy Aqua Botnica Ab:s avloppsvattenledning från Östermark till Kaskö är färdig (Österbotten)

Oy Aqua Botnica Ab:s avloppsledning är färdig och invigs officiellt den 26 januari 2017 kl. 13 vid förrensningsanläggningen i Pjelax, adress nya Kaskövägen 560, ca 500 meter från Pjelaxkorsningen mot Kaskö.

Avloppsvattenledningen är ca 53 kilometer lång och sträcker sig från Östermark kommun via Pjelax i Närpes till Metsä Boards reningsanläggning i Kaskö. Bygget av ledningens etapp 1 mellan Östermark och Pjelax inleddes i februari 2015. Bygget av etapp 2 mellan Finby och Pjelax samt etapp 3 mellan Pjelax och Kaskö inleddes vid årsskiftet 2015–2016 och byggdes färdigt under år 2016. Totalt har 108 km rör monterats. Projektet omfattade också byggande av en förrensningsanläggning i Pjelax, och bygget inleddes under våren 2016. Anläggningen är dimensionerad för ca 300 m3/h och det normala flödet in till anläggningen är ca 60-80 m3/h.

De sydösterbottniska kommunerna utredde i åratal möjligheterna att ordna gemensam avloppsvattenhantering i regionen. En möjlighet yppade sig i och med att Metsä-Botnia stängde sin fabrik i Kaskö år 2009, varvid det uppstod ledig reningskapacitet i fabrikens reningsverk. Projektet understöddes också av att Kaskö stad redan från tidigare ledde sitt avloppsvatten till fabrikens reningsverk. Efter fyra år av förhandlingar slöt kommunerna Östermark och Närpes år 2013 avtal med Metsä Board i Kaskö om samrening av avloppsvattnen.

Projektet har genomförts av Oy Aqua Botnica Ab. Den totala kostnaden för hela byggprojektet med ledningar och alla stationer är ca 8 miljoner euro, av vilket Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har beviljat understöd till ett belopp av 3,1 miljoner euro. Projektet har planerats av konsultbyrån Ramboll. Entreprenörer i projektet var Sundström Entreprenad Ab Oy, Oy Gun Exin Finland Ltd, Solid Water Oy, Suupohjan Sähköpalvelu Oy och Syspoint Oy.

Mer information:

Oy Aqua Botnica Ab

  • VD Kurt Rösgren, tfn 0500 361 599
  • Manuela Tigerstedt, tfn 050 549 6056

NTM-centralen i Södra Österbotten

  • Vattenhushållningsexpert Jenny Skuthälla, tfn 0295 027 937

Regional information