Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Utajärven Pahkavaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että arviointi on ollut pääosin riittävää.

Maisemaan, viihtyvyyteen ja luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia tulee kuitenkin täydentää ja vaikutuksia lieventää poistamalla voimaloita kriittisiltä paikoilta. Hankealue ei sisälly Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaan, joten sen eteneminen edellyttää lisäksi maakuntakaavallista tarkastelua.

Myös sähkönsiirtoreittien, etenkin pohjoisen reitin, vaihtoehdon A luontovaikutusten arviointia tulee täydentää. Lisäksi, mikäli jatkosuunnitteluun valitaan reitti A, tulee laatia luonnonsuojelulain edellyttämä Natura-arviointi voimajohdon vaikutuksista Niittysuo-Siiransuon sekä Torvensuo-Viidansuon Natura-alueisiin.

Arviointiselostuksesta saatiin yhteensä 22 lausuntoa ja kannanottoa, joissa oli yhteensä lähes sata allekirjoittajaa.

Hankkeen osayleiskaavoitus on käynnistynyt ja siihen kuuluva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 12.6. - 5.8.2015. Täydentävät selvitykset on mahdollista laatia kaavoituksen yhteydessä. Alueen kaavoituksesta vastaa Utajärven kunta.

Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vindkraft Oy:n omistaman Pahkavaaran Tuulipuisto Oy:n tavoitteena on rakentaa alueelle noin 42 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto. Rakennettavien tuulivoimaloiden nimellisteho olisi enintään 4,5 MW, napakorkeus enintään 167 m ja kokonaiskorkeus enintään 235 m. Tuulivoimaloiden lisäksi alueille rakennettaisiin tarvittava tiestö, maakaapelointi voimaloiden välille sekä sähköasema.

Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehtoina on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista reittiä, joissa liittyminen tapahtuisi Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhäselän sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitin pituus tulisi olemaan noin 70 km valittavasta vaihtoehdosta riippuen.

Hankealueen laajuus on noin 3400 hehtaaria. Alue sijaitsee Utajärven kunnassa Puolangan kuntaan rajautuen.  Utajärven taajama sijaitsee hankealueesta noin 38 lounaaseen ja Puolangan keskusta 15 kilometriä itään.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340

 


Regional information