Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Porotuen haku päättyy 1.9. - tukihakemukset Lapin ELY-keskukseen (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Porotalouden eläinkohtaista tukea (porotuki) koskevat hakemukset tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen viimeistään 1.9.2016. Sen jälkeen tulleet hakemukset hylätään myöhästymisen perusteella.

– Lapin ELY-keskukseen on saapunut tähän mennessä alle puolet viime vuoden hakemusmäärästä. Odotamme kiireistä viimeistä hakuviikkoa, sanoo porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen.

Kuka voi hakea porotukea?

Porotalouden eläinkohtaista tukea voidaan myöntää samassa taloudessa asuville henkilöille (ruokakunta). Porotuessa ei ole yläikärajaa. Myös jakamaton kuolinpesä katsotaan ruokakunnaksi.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat esimerkiksi

 • Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt
 • Tilapäisesti poissa olevat henkilöt
  Tilapäinen poissaolo voi johtua esimerkiksi opiskelusta, työkomennuksesta, muusta ansiotyöstä, ase- tai siviilipalveluksesta, sairaalassaolosta tai vankilassaolosta. Poissaolo katsotaan yleensä tilapäiseksi, jos se kestää enintään noin vuoden.
 • Ruokakuntaan kuuluvan henkilön muualla asuva puoliso
  Puoliso kuuluu ruokakuntaan, vaikka hän olisi poissa useita vuosia, elleivät puolisot asu erillään välien rikkoutumisen vuoksi. Esimerkiksi puoliso, joka on toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai varusmiespalveluksen vuoksi, kuuluu samaan ruokakuntaan.
 • Samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset
  Lähisukulaisia ovat avio- ja avopuolisot, vanhemmat ja lapset, isovanhemmat sekä alaikäiset sisarukset.
 • Toisella paikkakunnalla opiskeleva puoliso tai vanhempansa ruokakuntaan kuuluva alle 18-vuotias lapsi

Hakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki ruokakunnan jäsenet eli samassa taloudessa asuvat henkilöt. Lisäksi hakemuksessa tulee olla kaikkien ruokakuntaan kuuluvien täysi-ikäisten henkilöiden allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai valtakirjat, joiden poroista haetaan tukea.

Tuen määrä ja hakeminen

Tuen saamiseksi ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulee omistaa poronhoitovuoden 2015/2016 päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat pääsääntöisesti poronhoitovuodelta 2015/2016 laadittuun viralliseen poroluetteloon. Porotukea maksetaan 28,50 euroa/eloporo.

Tuen saajalta edellytetään muistiinpanojen pitämistä porotalouden tuloista ja menoista. Muistiinpanovelvollisuudesta johtuen tukihakemuslomakkeeseen tulee liittää porotalouden muistiinpanoista (Pomu) tuloslaskelmasivu, jolla hakijan voidaan todeta tehneen tuen saannin edellyttämät muistiinpanot. Muistiinpanovelvollisuutta seurataan eläinkohtaisen tuen valvonnan yhteydessä. Uusien porotukihakijoiden osalta liitelomaketta ei vaadita.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää paliskunnalle määrätyn suurimman sallitun eloporojen määrän, ruokakuntien tukikelpoisten eloporojen määrää vähennetään ylimääräisten porojen osalta samassa suhteessa kuin ruokakunnat omistavat eloporoja paliskunnassa. Eloporojen määrän jääminen 80 eloporoa pienemmäksi ei estä tuen myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden eloporojen määrän perusteella, jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut eloporoja vähintään 80.

Tukea ei makseta myöskään niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan edellä tarkoitettujen teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.

Porotukea haetaan lomakkeella 227. Hakulomake ja pomuliite 548B löytyvät suomi.fi -palvelusta.

Tukihakemukset tulee toimittaa viimeistään 1.9.2016

postitse osoitteeseen

Lapin ELY-keskus
Kirjaamo
PL 8060
96101 Rovaniemi

tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:
Porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, puh. 0295 037 038
paivi.kainulainen(at)ely-keskus.fi


Regional information