Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Rengossa ja Hattulassa (Häme)

Rengon pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista. Maastotyöt alkavat syyskuussa 2016. Selvitys valmistuu maaliskuussa 2017.

Tutkimukset sijoittuvat Renkajärven ja valtatie 10:n väliselle alueelle Renkajoen ympäristön harjualueelle. Alueilla kairataan maaperää kallioperään saakka 15 pisteessä ja pisteisiin pyritään asentamaan myös pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin. Painovoimamittausta tehdään noin 44 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä hyödyntämällä olemassa olevia tieuria. Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjaveden suojelua sekä vedenhankintaa. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Geologinen rakenneselvitys on Hämeen ELY-keskuksen, HS-Veden ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

 

Lisätietoja:

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230

Geologi Jukka Ojalainen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 550 2597

Hankepäällikkö Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 550 2146

Toimitusjohtaja Jukka Meriluoto, HS-Vesi, puh. 03 621 2280

 

 


Regional information