Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Natura-alueiden tiedot päivitetään (Pohjois-Savo)

Ympäristöministeriö päivittää Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisiä tietoja ja täydentää Natura 2000 -verkostoa.

Tietoja verkoston suojeluperusteina olevista luontotyypeistä ja lajeista on tarpeen ajantasaistaa säännöllisesti, sillä alueiden suojelu ja hoito sekä luontainen kehitys muuttavat niiden luontoarvoja. Seuranta ja tarkentuneet kartoitukset ovat myös tuottaneet alueista aiempaa paremman tietopohjan.

 Tietojen päivittämisestä ja alueiden laajentamisesta päättää valtioneuvosto. Päätösten valmistelua varten ympäristöministeriö järjestää kuulemisen 1.-30.9.2016. Näkemyksiä pyydetään sekä nykyisten suojelualueiden tietojen päivityksestä että Natura 2000 -verkoston laajentamisesta.

Pohjois-Savon Natura-alueisiin ei muutoksia

Pohjois-Savossa alueiden rajaukset pysyvät ennallaan eikä uusia kohteita tule verkostoon lisää. Ainoastaan Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta esitetään komission vaatimuksesta mukaan muutamaa uutta kohdetta tai laajennusta.

Pohjois-Savossa on yhteensä 97 Natura 2000-verkostoon kuuluvaa kohdetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 63 000 hehtaaria. Näistä merkittävä osa on vesialueita. Kohteet valittiin aikanaan pääosin vanhojen kotimaisten suojeluohjelmien parhaimmistosta. Natura-kohteet jaotellaan luonto- tai lintudirektiivin mukaisiin alueisiin. Luontodirektiivin suojelusäännökset koskevat alueilta tunnistettuja luontotyyppejä lajeineen kuten suo- tai lehtotyyppejä. Lintudirektiivi puolestaan suojelee lintulajistoa.

Kaikki Natura-verkoston luonnonsuojelulailla toteutettavat kohteet on jo käytännössä muodostettu suojelualueiksi maanomistajien kanssa sopien. Kohteiden perustamisen yhteydessä on kiinteistönomistajille maksettu korvaus suojelun aiheuttamista rajoituksista.

Pohjois-Savon luontotyyppitietoja tarkennetaan, mutta maanomistajille muutokset ovat vähäisiä

Pohjois-Savossa luontotyyppitietoja tarkennetaan 56 kohteella 97:stä eli suunnilleen joka toisella kohteella. Luontotyypin poistoja on tulossa viidelle kohteelle. Lajilisäyksiä tulee joka kolmannelle kohteelle. Tämän lisäksi suojeluperustelajeja poistuu muutamilta kohteilta. Alueiden kuvauksia on myös täydennetty nostamalla esiin kunkin kohteen suojelun ja hoidon tavoitteita.

Merkittävimmät muutokset koskevat Pohjois-Savossa muutamaa kohdetta, joilla toteutustapa on maa-aineislaki. Suonenjoen Lintharjulla sekä Vieremän Hällämönharjulla harjumetsät -luontotyypin pinta-alat ovat kasvaneet aikaisemmasta. Muilta osin maanomistajille kohdistuvat vaikutukset jäävät nyt tietokantatäydennyksessä vähäisiksi.

Kuulemisessa on haluttu panostaa erityisesti kohdekohtaisten materiaalien ymmärrettävyyteen. Kartat ovat nyt selkeitä ja värillisiä ja kohteista löytyy tiivistelmä, jossa on mainittu lajien ja luontotyyppien muutokset erikseen. Myös tarkempi tietolomake on kokonaan suomenkielinen.

Kuulemisaineisto

Aineisto on luettavissa ymparisto.fi- ja ely-keskus.fi -verkkosivuilla. Kuulemisaineistoon voi tutustua myös paikan päällä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (os. Kallanranta 11, 70100 Kuopio).
Vapaamuotoiset palautteet voi osoittaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi. Myös sidosryhmät Pohjois-Savossa voivat antaa palautetta 30.9. mennessä.

Kuulemisaineisto on luettavissa alla olevista linkeistä:
ym.fi/Natura2000kuuleminen (aineistot ja karttapalvelu nähtävillä 1.9.-30.9.2016)
Natura 2000 -verkostoa täydennetään merialueilla (Ympäristöministeriö, tiedote 24.8.2016)

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskus:
ympäristöylitarkastaja Antti Lammi, puh. 0295 026 779, antti.lammi(at)ely-keskus.fi
luonnonsuojelun ylitarkastaja Anne Grönlund  0295 026 819, anne.gronlund(at)ely-keskus.fi (paikalla 1.9.2016)
luonnonsuojelun ylitarkastaja Jari Julkunen  0295 026 798, jari.julkunen(at)ely-keskus.fi

 


Regional information