Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Natura 2000 -verkoston tietoja päivitetään - Etelä-Savoon ei uusia Natura-alueita (Etelä-Savo)

Ympäristöministeriö päivittää Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisiä tietoja ja järjestää asiasta kuulemisen 1.9.-30.9.2016. Natura 2000 -verkoston tietokannan päivityksessä Natura-alueiden lajeja ja luontotyyppejä koskevat tiedot päivitetään ajantasaisen ja tarkentuneen tiedon mukaiseksi.

Etelä-Savossa kuulemiseen ei sisälly uusia alueita tai nykyisten alueiden rajausmuutoksia, joten maakunnan osalta kuulemisessa on kyse pelkästään nykyisten Natura 2000 -alueiden tietojen päivityksestä. Ajantasaistetut tiedot esitetään lomakkeilla, jotka ovat keskeinen osa kuulutusmateriaalia. Kunkin kohteen osalta on esitetty tietolomake, tietolomakkeen tiivistelmä sekä kartta. Lisäksi kuulemismateriaaliin kuuluvat muun muassa taustamuistio ehdotuksen sisällöstä sekä Euroopan unionin komission päätös (2011/484/EU) Natura 2000 -alueiden tietolomakkeista.

Aineisto on virallisesti nähtävillä ympäristöministeriössä sekä Etelä-Savon ELY-keskuksessa (Jääkärinkatu 14, Mikkeli) sen toimialueella sijaitsevien alueiden osalta. Sama aineisto on nähtävillä myös sähköisesti osoitteessa ym.fi/Natura2000kuuleminen koko maan osalta.

Tietojen ajantasaistaminen varmistaa suotuisan suojelun tason saavuttamista

Tietoja verkoston suojeluperusteina olevista luontotyypeistä ja lajeista on tarpeen ajantasaistaa säännöllisesti, sillä alueiden suojelu ja hoito sekä luontainen kehitys muuttavat niiden luontoarvoja. Seuranta ja tarkentuneet kartoitukset ovat myös tuottaneet alueista aiempaa paremman tietopohjan. Toisaalta vanhentunutta tietoa on myös tarpeen poistaa alueiden suojelutavoitteista. Päivitys sisältääkin suojeluperusteisiin tehtäviä luontotyyppien ja lajien lisäyksiä ja poistoja. Muutoksia on lukumääräisesti paljon, vaikka aluekohtaiset muutokset ovat pääosin verrattain pieniä.

Tietojen ajantasaistaminen koskee lähes kaikkia Natura 2000 -alueita. Ajantasaistamisen tavoitteena on varmistaa, että verkoston alueet edistäisivät mahdollisimman hyvin luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelun tason saavuttamista. Päivityksen yhteydessä tiedot myös siirretään EU:n komission edellyttämään uuteen tietolomakemuotoon.

Natura-tietokantaa päivitetään luontotyyppien osalta pääosin Metsähallituksen toteuttamien luontotyyppi-inventointien perusteella. Lajien osalta päivitys tehdään useista eri lähteistä kertyneen uuden ja tarkentuneen tiedon perusteella. Näitä ovat mm. Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmän, Metsähallituksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon, BirdLife Suomen sekä RKTL:n tuottamat aineistot.

Kuuleminen 1.9.-30.9.2016

Verkostoon kuuluvien alueiden luonnontieteellisten tietojen päivittämiseen liittyvässä kuulemisessa noudatetaan hallintolakia, joka edellyttää asianosaisten kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuden varaamista muillekin tahoille. Tätä varten järjestetään julkinen kuuleminen 1.9.-30.9.2016. Lisätietoa alueista ja siitä, miten näkemykset voi esittää, löytyy ympäristöministeriön verkkosivulta. Tietokannan päivitystä koskevat mahdolliset kannanotot osoitetaan asianomaisille ELY-keskuksille.

Samanaikaisesti järjestetään kuuleminen Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten alueella muutamista niillä sijaitsevista uusista ja laajennettavista alueista. Tästä asiasta tiedotetaan kuulutuksella kaikissa Suomen kunnissa.

Natura 2000 -verkostoon sisältyvää aluetta koskevien luonnontieteellisten tietojen muuttamisesta päättää valtioneuvoston yleisistunto.

Linkit:

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Marika Koskinen, p. 0295 024 191, Etelä-Savon ELY-keskus
Luonnonsuojeluasiantuntija Jukka Välijoki, p. 0295 024 243, Etelä-Savon ELY-keskus
Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, p. 0295 024 223, Etelä-Savon ELY-keskus

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Regional information