Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lapissa positiiviset kehitysnäkymät (Lappi)

Lapin perusteollisuus sekä matkailu ja kaivokset ovat vahvistaneet alihankintayritysten menestymistä ja vaikuttaneet osaltaan elinkeinorakenteen monipuolisuuteen. Lapin keskeiset toimialat tukevat talouden positiivista kehitystä. Rakennusalla on näköpiirissä myös selvää elpymistä.

Pitkäjänteisen matkailumarkkinoinnin seurauksena matkanjärjestäjät luottavat Lapin matkailuun ja Lappiin uskalletaan panostaa. Lapin matkailukeskittymissä on kaavoituksella mahdollistettu matkailurakentamisen kasvu. Matkailukeskusten tilanne on suhteellisen vakaa ja kasvua on saatu keskusten lisäksi myös laajemmin Lappiin. Liikenneyhteyksien merkitys korostuu elinkeinoelämälle. Lappiin on saatu avattu suoria lentoyhteyksiä ja käynnissä on myös useita liikennehankkeita.

Uusia mahdollisuuksia

Lapissa nousevia aloja ovat kierto- ja biotalous. Kiertotaloudessa teollisuuden sivuvirrat muodostavat merkittävän potentiaalin uudelle liiketoiminnalle. Biotalous on luonnonvara-alalla tuonut esiin uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Metsäluonnosta saatavat keruutuotteet ja puu mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja uusien tuotteiden kehittämisen. Monipuolisen lähiruoka- ja luomutuotannon lisäämisessä on hyödyntämättömiä kasvun mahdollisuuksia. Lappiin on syntynyt useita pieniä yrityksiä, jotka jatkojalostavat luonnontuotteita. Toiminta on vielä pienimuotoista, mutta selvästi nähtävissä kasvualana. Haasteena on luonnosta saatavien raaka-aineiden ammattimaisen keruun puuttuminen.

Digitalisaatiolla voisi olla arjen liiketoiminnoissa nykyistä isompi rooli. Lapissa kehitetään älyliikenteen uutta teknologiaa, sovelluksia ja palveluita ja niiden myötä syntyy uutta liiketoimintaa. Luovien alojen merkitystä ja palvelumuotoilua ei ole vielä riittävästi ymmärretty ja hyödynnetty yritysten lisäarvon tuojana.

Osaaminen korostuu

Lapin oppilaitoksissa on panostettu vahvasti toimintaympäristön kehittämiseen, jolla vastataan elinkeinoelämän haasteisiin. Kehitetyt oppimisympäristöt opetuksen ja työelämän tarpeisiin ovat osin valtakunnallisesti ainutlaatuisia. Oppilaitosten rooli yritysten ja organisaatioiden osaamis- ja rekrytointitarpeiden kartoituksessa on vahvistunut. Tulokset palvelevat ao. yritysten ja organisaatioiden lisäksi nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen kehittämistä ja suuntaamista.

Lapissa työllisyyskehitys on kääntynyt parempaan suuntaan ja positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Työvoiman kysynnän lisääntyminen ja työn osaamisvaatimusten muuntuminen näkyvät jo osaavan työvoiman saatavuudessa. Työmahdollisuudet ovat entistä enemmän yrityksissä. Yritysten kansainvälistyminen ja matkailun uudet asiakasryhmät edellyttävät rekrytoitavalta henkilöstöltä yhä laajempaa kieli- ja kulttuuriosaamista.

Uusin Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus löytyy Lapin Luotsi sivustolta.

LISÄTIETOJA
Toimialapäällikkö Heino Vasara, puh 0295 039 689

LUE LISÄÄ

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 (TEM toimialapalvelu)
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 26.9.2016                

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?
Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Syksyn 2016 katsauksen arviot on tuotettu syykuun aikana.


Regional information