Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kainuun ELY-keskus rajoittaa Metsähallituksen hakkuita Leipimäessä (Kainuu)

Kainuun ELY-keskus on 23.9.2016 antamallaan päätöksellä kieltänyt Metsähallitus Metsätalous Oy:tä aloittamasta metsän hakkuita Suomussalmen kunnan Leipimäen hakkuualueella yhden metsäkuvion osalta 0,55 hehtaarin laajuisella alueella. Päätös on annettu luonnonsuojelulain pakkokeinoja koskevan säädöksen nojalla.

Kainuun ELY-keskus on 14.1.2016 antamallaan päätöksellä määritellyt liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen edellyttämät rajaukset Leipimäen alueella. Metsähallitus jätti syksyllä 2016 suoritettavista hakkuista metsänkäyttöilmoituksen Metsäkeskukselle 26.8.2016, joka on toimittanut sen tiedoksi ELY-keskukselle. Metsänkäyttöilmoitus sisälsi Metsähallituksen hakkuusuunnitelman, jossa oli otettu huomioon ELY-keskuksen 14.1.2016 antamassa päätöksessä esitetyt metsänkäytön rajoitukset määrätyillä alueilla.

Kainuun ELY-keskukseen saapui 15.9.2016 kaksi vireillepanoa Metsähallituksen hakkuiden keskeyttämiseksi Leipimäessä. Vireillepanijat ovat vaatineet hakkuiden keskeyttämistä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen tai heikentämisen estämiseksi. Vireillepanoja koskien ei toistaiseksi ole annettu päätöksiä, vaan Kainuun ELY-keskuksen tänään antama päätös on annettu viran puolesta. Leipimäen hakkuualueella tehtiin Kainuun ELY-keskuksen toimeksiannosta liito-oravakartoitus vireillepanojen saapumisen jälkeen. Maastokartoituksessa tehtiin yksi uusi kolohaapa- ja papanahavainto, joka Kainuun ELY-keskuksen tänään antamassa päätöksessä on huomioitu.

Nyt annetun päätöksen tarkoituksena on varmistaa se, että Leipimäessä suoritettavissa hakkuissa ei hävitetä tai heikennetä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja luonnonsuojelulain vastaisesti. Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta.

Yhteystiedot:
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ylijohtaja Kari Pääkkönen
puh.  0295 023 800
s-posti: [email protected]


Regional information