Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

NTM-centralen i Södra Österbottens utlåtande över Silorna (Österbotten)

Vasa Ångkvarns byggnader har på ett lyckat sätt tagits i användning från industribruk till allmän och offentlig användning. Byggnaderna i rödtegel förverkligar nu Setterbergs stadsplans ledande tanke om offentliga byggnader i parkmiljö. Betongsilorna, som byggdes mellan 1958 och 1963, byggdes emellertid utanför tomten och stängde därmed av Museigatan mot stranden. Allmänheten emotsatte sig byggandet av silorna, men eftersom industriföretaget var viktigt för staden, byggdes silorna trots den klumpigt valda placeringen. Nu har de stått tomma i över 20 år.

I utkastet till detaljplan har man planerat kvarteret för bostads-, affärs- och kontorsändamål. NTM-centralen påpekar att stadens generalplan styr detaljplaneringen. Generalplanen anvisar kvarteret för offentlig service samt förvaltning och därmed borde man i detaljplanen planera för allmänna byggnader, dit det är möjligt att placera också bostäder samt affärs- och kontorsutrymmen, men endast till en liten del.

Som underlag för detaljplaneringen har man gjort en byggnadshistorisk utredning och uppskattat att silorna äger ett byggnadshistoriskt, historiskt och landskapsmässigt värde. Som en följd av värderingen borde silorna skyddas i detaljplanen. NTM-centralen anser emellertid att staden ännu kunde överväga om en större grupp sakkunniga skulle värdera silorna. Enligt NTM-centralen är både de stadsbildsmässiga och byggnadskonstnärliga värdena oklara.

Om staden fortsättningsvis beslutar skydda silorna i den nya detaljplanen, måste man reda ut skyddsbestämmelsernas skälighet för markägarna. Konditionsgranskningen är över 10 år gammal och silornas betongskador kan ha förvärrats, därför rekommenderar NTM-centralen att konditionsgranskningen uppdateras.

Setterberg tänkte sig att stranden skulle förverkligas som en promenadpark i engelsk stil. Mariaparken ingår i detaljplanen för silorna och NTM-centralen anser det viktigt att strandområdets parker utvecklas i enlighet med beredningen för nationalstadsparker.

Mer information:

  • Arkitekt Eva Sund-Knuuttila, tfn 0295 027 943

Regional information