Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Understöd ger ytterligare kraft åt 14 projekt inom miljöfostran

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljar i år miljöministeriets prövningsbaserade statsunderstöd för 14 projekt som främjar miljöfostran och miljöupplysning i olika delar av Finland. I understöd beviljas totalt 216 000 euro. I år riktades understödet speciellt till projekt som förverkligar målen i den nationella kulturmiljöstrategin eller i Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden eller som hjälper lärare och småbarnspedagoger i deras dagliga arbete.

Finansiering beviljas för både nationella och regionala projekt. Projekten är välplanerade vad beträffar såväl målgrupp som metoder, och initiativtagarna bakom projekten är kunniga. Man har tänkt också på verksamhetens kontinuitet och hur materialen kan spridas.

Sammanlagt söktes 1,5 miljoner euro i understöd för 70 projekt.

– Bland ansökningarna fanns även i år många nyttiga projekt av hög klass som tyvärr inte kunde beviljas projektfinansiering. Arbetet på såväl riksnivå, landskapsnivå som lokal nivå behöver mer resurser, säger Tanja Tuulinen, sakkunnig i miljöfostran vid NTM-centralen i Mellersta Finland. – Å andra sidan är det glädjande att det i vårt land finns så många aktiva och yrkeskunniga miljöpedagoger och personer som vill främja miljömedvetandet. Att skapa en hållbar livsstil kommer i varje fall inte att stupa på brist på idéer.

Aktiviteten syns också i det regionala samarbetet inom miljöfostran. I år fick NTM-centralen många ansökningar från olika håll i Finland som gällde projekt som främjar samarbetet på landskapsnivå. Finansiering beviljades främst för projekt i sådana områden som under föregående ansökningsomgång inte hade fått understöd.

De nya läroplanerna för grundläggande utbildning förpliktar skolorna att börja ordna undervisning också utanför skolans väggar. Därför fanns det många projekt inom miljöfostran där man erbjöd lärare stöd i att undervisa utomhus. Det fanns också flera projektansökningar med anknytning till invandring.

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning är prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde. De kan ansökas årligen på hösten. Besluten om hur understöd riktas fattas av NTM-centralen i Mellersta Finland, som i alla NTM-centralers verksamhetsområden tar hand om nationella utvecklings-, samordnings- och sakkunniguppgifter som främjar miljöfostran.

De projektspecifika besluten om understöd skickas till de sökande under juni.

Mer information:

 

Projekt som får finansiering

 

Finlands Hembygdsförbund: Kulturmiljön och medborgaren-utredning (13 000 euro)

I projektet gör Finlands Hembygdsförbund en utredning om tredje sektorns aktörer inom kulturmiljöbranschen, utmaningar i verksamheten, utbildningsbehov och nödvändiga medel och informationspaket. Projektet är ett sätt för medborgarorganisationerna att aktivera kulturmiljöaktörer och en diskussion kring ämnet. Projektet stöder också kommuner och tjänstemän i deras samarbete med medborgare.

Gröna Bildningsförbundet rf / Studiecentret Visio: Miljöfostran som en del av språkutbildning för invandrare (12 250 euro)

Studiecentret Visio utarbetar ett utbildningsmaterial i miljöfostran för kurser i finska språket och integration, som är avsedda för invandrare, samt sätter in finsklärare i användning av materialet. Materialet bildas så att det kan användas i språkundervisning på olika nivåer.

Finlands natur- och miljöskolförbund rf: Naturen som inlärningsmiljö – internationell konferens i miljö-, natur- och äventyrsfostran (15 000 euro)

I Åbo anordnas 5.–6.6.2017 ett internationellt utbildnings- och nätverksevenemang med temat "Den finländska naturen". 500 yrkesverksamma och studerande inom undervisningssektorn, socialsektorn och den pedagogiska sektorn från olika håll i världen förväntas delta i evenemanget. Målet med evenemanget är att stöda fostrare så att de ska bli medvetna om den biologiska mångfaldens och den hållbara utvecklingens värden och lära barn och unga dessa värden.

Sámi árvvut rs: En handbok i traditionell samisk kunskap för familjer, skolor och småbarnspedagogik (15 000 euro)

I projektet utarbetas en handbok på finska och nordsamiska där det ingår en arbetsbok för barn och unga. Med hjälp av handboken är det möjligt att speciellt i undervisningen i omgivningslära ta med innehåll som överensstämmer med den samiska kulturen. Projektet fokuserar på samernas traditionella kunskap om naturens mångfald och deras naturrelation och bygger på den traditionella samiska årscykeln. Avsikten är att också skapa en virtuell inlärningsmiljö på basis av boken.

Nuorten Akatemia: The Climate Game – ett digitalt klimatfostringsspel i miljöfostran (25 000 euro)

I projektet skrivs ett manus till och programmeras ett digitalt inlärningsspel för högstadieelever. Spelets berättelse lockar spelaren att sätta sig in i klimatförändringens globala konsekvenser och lösningar. Projektet gör det nya konceptet för klimatfostran tillgängligt överallt i Finland, och via nätskolan Kulkuri kan också de barn och unga som bor utomlands använda materialet.

Finlands Skärgårdsbokning Ab: Skärgårdshavets naturskola, Skärgårdens fornhistoria som inspiration och resurs (15 000 euro)

I projektet anordnas verkstäder och temadagar som behandlar skärgårdens fornhistoria och tas fram material och undervisningsprogram som kan utnyttjas speciellt för barn och unga. På basis av materialet görs också en broschyr som är avsedd att på en mer allmän nivå öka kännedom om skärgårdens fornhistoria.

Kauhajoki stad: Framtagande av undervisningsmaterial om kulturmiljö i Kauhajoki (21 000 euro)

I projektet tas fram miljöfostringsmaterial om kulturlandskapet och dess värden för skolor och gästgrupper. Materialet utarbetas på basis av de olika objekten i Hyypänjokilaaksos nationellt värdefulla landskapsområde och området som helhet. I materialet samlas bl.a. rutter och mål, uppgifter som uppmuntrar att observera och fundera, anvisningar för slutdiskussion samt uppgifter där man utnyttjar geodatamaterial.

Kouvola stad, grundläggande utbildning: Läroplanens mål för hållbar livsstil som en del av det praktiska undervisningsarbetet i Kymmenedalen (21 000 euro)

I projektet underlättas lärares miljöfostringsarbete genom att med hjälp av närmiljön och -nätverk anordna läroämnesspecifik och branschövergripande vidareutbildning i form av demolektioner och verkstäder samt att främja medvetenheten om kostnadsfria nätmaterial och MAPPA-materialbanken. Områdets nätverk för miljöfostran görs känt, och man lägger grunden till införandet av en modell för omgivningslära som omfattar alla åldersklasser inom småbarnsfostran och i den grundläggande utbildningen.

Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry: Ulos oppimaan-utbildningar i Kuopio (21 000 euro)

I projektet anordnas funktionella utbildningar för lärare och fostrare i Kuopio och närområden i att undervisa utomhus. Projektet är samtidigt ett pilotprojekt för en verksamhetsmodell där en miljöfostrare ambulerar mellan Kuopios lågstadier och erbjuder stöd i utomhusundervisningen. I projektet samlas också ett materialpaket om utomhusundervisning som skolorna kan låna, och det regionala samarbetet förstärks.

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry: Utveckling av natur- och miljöfostran i Kajanalands regionala läroplansarbete (21 000 euro)

I projektet fortsätts och förstärks det regionala samarbetet i teman med anknytning till miljöfostran i införandet och förverkligandet av de nya läroplanerna. I projektet skapas ett aktörsnätverk, kartläggs de viktigaste verksamhetsområdena och utarbetas en plan för vidareutveckling.

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry: Verkkoja kutomaan! Inledande av verksamheten av ett utvecklarnätverk för miljöfostran i Mellersta Finland (10 000 euro)

I projektet görs en femårsplan för verksamheten av nätverket av utvecklingscentra, som valdes år 2015, samt produktifieras och lyfts fram miljöfostringsarbetet som utförs av organisationerna i nätverket. Genom att samla ihop olika typer av tjänster lyfter man på ett pragmatiskt sätt fram de olika aktörernas möjligheter att hjälpa skolor och daghem att förverkliga de mål för hållbar utveckling som ställs upp i läroplanerna.

Varkaus stad/museer: Teollisuuden ympäristöt – en handbok i Varkaus industriella miljöer (fortsättningsprojekt) (15 000 euro)

I projektet publiceras en tryckt handbok i Varkausområdets industriella miljöer. Utöver informationsmaterial kommer handboken att innehålla uppgifter och metoder som kan utnyttjas i kulturarvsfostran för barn och unga. En del av materialet publiceras också på internet i en sådan form att det även kan användas på andra sätt. Därtill skapas en mobilrutt av materialet.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry: Mummon kanssa mustikkaan (fortsättningsprojekt) (10 000 euro)

Projektet producerar lokala modeller för att organisera gemensam verksamhet för olika generationer i naturobjekt. Projektets målgrupper är barn och unga med sina familjer samt äldre människor. Mannerheims Barnskyddsförbunds frivilligverksamhet utgör en referensram som kan utnyttjas som grund för verksamheten.

Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och -informationscentrum: Arkkitehtuurin löytölaatikko, ett miljöfostringsprojekt för barn och unga (fortsättningsprojekt) (4 750 euro)

Projektet erbjuder barn och unga kognitiva verktyg för strukturering av arkitektoniska upplevelser samt förbereder dem för att kunna identifiera den byggda miljöns värden i sin närmiljö. I det ursprungliga projektet har man tagit fram en upplevelsefokuserad byggserie, som man nu med hjälp av fortsättningsprojektet vill låta gå runt i Finland.


Regional information