Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

NTM-centralens utlåtande över Vasa centrumdelgeneralplan (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Med delgeneralplanen vill staden stärka centrumområdets livskraft genom att förtäta och utvidga. I första hand planerar man att utvidga byggandet mot Klemetsö och travbanans område. Kompletteringsbyggandet riktas till centrum och brandgatorna samt genom att höja och utvidga befintliga byggnader. Som underlag för planeringen har man gjort goda utredningar om bl.a. byggande vid brandgatorna och högt byggande, men utredningarnas slutsatser har inte förts vidare till själva delgeneralplanen.

Byggnadernas våningsantal och kvarterseffektivitet inverkar mest på stadsbilden och mänskornas trivsel. Byggandets höjd och täthet är anvisade på plankartan bara med hjälp av rekommendationer och allmängiltiga bestämmelser, som i en kinkig situation kan tolkas mycket brett. Speciellt längs brandgatorna skulle det vara viktigt att beakta de kulturhistoriska värdena. De värdefulla byggnaderna som bör skyddas i centrum finns utmärkta på kartan, men på basis av bestämmelserna blir det inte klart huruvida de skyddas i planen eller anges enbart informativt.

Många stora konstgjorda öar har planerats till Sandvikens låga vattenområde. Byggandet av öarna med muddringsmassor bidrar till försurning och läckage av tungmetaller samt påverkar vattenkvaliteten under lång tid. Södra Stadsfjärden är ett viktigt område för fiskreproduktion. De konstgjorda öarna har förbundits via vägar, som är tänkta att fortsätta över stadsfjärden som ett alternativ för hamnvägen. Att anvisa en väg över Södra stadsfjärden strider mot den rättsverkande landskapsplanen.

En tunnel för hamntrafiken genom centrum har ritats in i planen. För närvarande uppgörs en miljökonsekvensbeskrivning över hamnvägen, som blir färdig till hösten. Ur konsekvensbeskrivningen kommer att framgå också investerings- och underhållskostnader, som borde tas i beaktande i delgeneralplanen.

Wärtsilä fabriksområde är klassificerat som en anläggning enligt Sevesodirektivet p.g.a. att man där lagrar kondenserad naturgas, som används vid testning av gasmotorer. I samband med delgeneralplaneringen av centrum borde man beakta eventuella olycksfallsrisker och vid behov utforma bestämmelser för att lindra skadliga konsekvenser.

Mer information:

  • Arkitekt Eva Sund-Knuuttila, tfn 0295 027 943

Regional information