Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

NTM-centralen har begärt en utredning om rensningen av Håkansåkersdiket (NTM-centralen i Nyland)

NTM-centralen i Nyland har begärt en utredning om rensningen av Håkansåkersdiket av Helsingfors stads byggnadskontor och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Diket har rensats för att leda regn- och smältvattnen från Kungsekens nya bostadsområde.  Diket rinner ut i Rutiån, som har iståndsatts bl.a. för att återställa öringsstammen.

I synnerhet i diskussionerna i de sociala medierna har det uttryckts oro över att resningen av Håkansåkersdiket orsakar transport av skadlig fasta partiklar i Rutiån.  Rutiån har iståndsatts med frivilliga krafter och veterligen finns det öring i ån. Öring har planterats ut också i Håkansåkersdiket.

Byggnadskontoret har den 11 april meddelat att det har tillsvidare avbrutit rensningsarbetet på grund av responsen från stadsborna och oron över effekten på fiskstammen. Representanter för NTM-centralen i Nyland, Helsingfors stads miljöcentral och byggnadskontoret gjorde en inspektion i fält den 13 april. Under inspektionen gick man igenom de vidtagna åtgärderna och bedömde deras inverkan på vattendraget. NTM-centralen förutsätter som omedelbar åtgärd att en sedimenteringsbassäng byggs i fårans nedre lopp. Med denna utesluts risken att fasta partiklar börjar transporteras vidare under häftigt regn.

Helsingfors stads miljöcentral har tagit vattenprov från Håkansåkersdiket och Rutiån efter iståndsättningen. Halten suspenderat material och grumligheten i proven var enligt miljöcentralens uppgifter på normal nivå för tidpunkten.

Vattenvårdsföreningen Virtavesien hoitoyhdistys och flugfiskarföreningen Helsingin perhokalastajat ry har skickat önskemål om en utredning av saken till NTM-centralen. NTM-centralens uppgift är att övervaka att vattenlagen iakttas. NTM-centralen har begärt en utredning av byggnadskontoret och HRM senast den 27 april. Därefter fattas beslut om eventuella fortsatta åtgärder. NTM-centralen avser också att föra mera omfattande förhandlingar med byggnadskontoret också om ärenden som berör rensningen och underhållet av diken för att liknande oklarheter ska undvikas i framtiden.

Ytterligare information:

  • Överinspektör Tomi Laukka, tfn 0295 020 93

Helsingfors stads byggnadskontors meddelande den 11 april (på finska)


Regional information