Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys valmis, Lapista 36 kohdetta mukana (Lapin ELY-keskus)

Ympäristöministeriö esittää Lapista 36 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Näistä 21 sijaitsee Ylä-Lapissa, josta saamelaiskulttuurin ja poronhoidon luomat maisemat nostetaan Suomen arvokkaimpien maisemien joukkoon. Ympäristöministeriö on asettanut inventoinnin julkisesti kuultavaksi 18.1.–19.2.2016.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaan Lapissa on nyt 24 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Maisema-alueita on inventoitu uudelleen vuosina 2012–2014, ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Hanke on ollut tarpeen, sillä edellisestä inventoinnista kuluneen 20 vuoden aikana Lapin maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet. Osa aiemmin arvokkaista maisemista todettiin pusikoituneen tai muutoin menettäneen maisema-arvojaan. Inventoinnin aikana ehdotuksia uusiksi maisema-alueiksi saatiin paikallisilta asukkailta pitkälti kolmatta sataa, joista tiukan seulan läpi pääsi vain murto-osa.

Mukaan valittujen 36 maisema-alueen valikoimassa korostuvat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset maisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen. Maisema-alueet ovat Lapin edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Inventoinnissa on otettu huomioon saamelaisalueen erityispiirteet ja perinteiset elinkeinot, kuten poronhoito, metsä- ja erätalous ja kalastus.

Maisema-alueen status on tunnustus vuosisatoja jatkuneesta arvokkaasta työstä. Maiseman säilyminen edellyttää perinteisten elinkeinojen jatkamista, kylien elinvoimaisuuden säilyttämistä ja vapaaehtoista työtä maanomistajilta ja kyläyhdistyksiltä. Lisäksi maisema-alueet tulee huomioida maankäytön suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet merkitään maakuntakaavoihin, joka ohjaa myös alempiasteista kaavoitusta.

Maisema-alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita paikallisen aloitteellisuuden myötä. Lapissa mahdollisuutta ovat kärkijoukoissa käyttäneet Saijan kylä Sallasta sekä Kairalan ja Luiron kylät Pelkosenniemeltä. Simonkylään ja Simoniemeen on perustettu aivan hiljattain maamme uusin maisemanhoitoalue. Kylämaiseman hoito edellyttää maisemanäkymien avaamista, tienvarsien raivausta, uusien maisemalaitumien perustamista ja peräpohjalaisten rakennusten, latojen ja kiviaitojen kunnostusta. Ympäristöministeriö ja Lapin ELY-keskus tukevat työtä sekä avustusten muodossa että asiantuntija-apua tarjoten. Kuluvalla EU-kaudella kulttuurimaiseman hoitoon on haettavissa rahoitusta myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston kautta.

Kerro mielipiteesi maisema-alueista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä järjestetään sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierros. Ympäristöministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja ehdotettujen maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä hankkeeseen liittyvästä SOVA-lain mukaisesta ympäristöselostuksesta.

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat esillä ympäristöministeriön internetsivulla (linkki alla). Lisäksi ne ovat nähtävillä Lapin ELY-keskuksessa sekä kunnissa. Kannanotot lähetetään sähköisesti tai kirjeitse Lapin ELY-keskukseen.

Kuvia medialle käytettäväksi aiheeseen liittyviin juttuihin:

Muonio, Toras-sieppi. Kuva Tapio Heikkilä

Saijan kylä. Kuva Marjut Kokko

Simojoki Simonkylässä. Kuva: Marjut Kokko

Kainuunkylän saaret. Kuva Marjut Kokko

Utsjokilaakso. Kuva: Tapio Heikkilä

Ukonkivi Inarijärvellä. Kuva: Tapio Heikkilä

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, [email protected]

Ylitarkastaja Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, [email protected]

Ylitarkastaja Marjut Kokko, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 380, [email protected]


Regional information